Twój klient skorzystał z pomocy w związku z COVID-19. Sprawdź, jak ją prawidłowo rozliczyć

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 29 grudnia 2020
pieniądze w prezencie

Twój klient skorzystał z pomocy w związku z COVID-19. Sprawdź, jak ją prawidłowo rozliczyć

Świadczenia, dofinansowania, zwolnienie z opłacania składek ZUS, pożyczki i subwencje z PFR otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej wymagają odpowiedniego ujęcia podatkowego oraz ewidencji w księgach rachunkowych i PKPiR. Sprawdź wskazówki naszego eksperta w tym zakresie i skorzystaj z praktycznych przykładów.

FS

Świadczenie postojowe

Do otrzymania świadczenia postojowego w wysokości 2.080 zł jest uprawniona osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo, jeśli:

1. Rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r.:

a) jeżeli nie zawieszono działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,

b) oznacza to, że np. na wniosku składanym w maju przychód z kwietnia powinien być niższy o 15% od przychodu z marca. Jeżeli złożono wniosek (po raz pierwszy) o świadczenie postojowe w czerwcu, to przychód z maja powinien być niższy o 15% od przychodu z kwietnia,

c) jeżeli zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.

2. Nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

3. Mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Do świadczenia postojowego w wysokości 1.300 zł jest uprawniona osoba prowadząca działalność gospodarczą jednoosobowo, jeśli:

a) rozliczała podatek kartą podatkową oraz jest zwolniona z opłacania VAT,

b) nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

c) mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie można było otrzymać trzy razy, pod warunkiem że sytuacja materialna nie uległa poprawie w stosunku do miesiąca poprzedzającego złożenie pierwszego wniosku na podstawie art. 15zq ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz art. 15zr ustawy o COVID-19 – Dz.U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695 ze zm.

Ujęcie podatkowe

Świadczenie postojowe jest neutralne podatkowo – przychód został zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 52m pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których źródłem finansowania było świadczenie postojowe na zasadach ogólnych, stanowią koszty uzyskania przychodów.

Ujęcie VAT

Zakupy finansowane ze świadczenia postojowego dają podatnikowi VAT prawo do odliczenia VAT z uwzględnieniem ustawowego wyłączenia (np. w przypadku usług gastronomicznych, noclegowych) oraz ograniczeń (np. 50% – w zakresie używania samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu). Od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia VAT – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ujęcie w PKPiR

Świadczenia postojowego nie ujmuje się w KPIR.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Równowartość otrzymanych środków należy odnieść na:

 • Wn 131–1 (rachunek bankowy),
 • Ma 760–1 (pozostałe przychody operacyjne).

Mikropożyczka 5.000 zł otrzymana z funduszu pracy

Mikropożyczka udzielana mikroprzedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców), tj. przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz  

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ponadto z mikropożyczki skorzystali również przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników.

Ujęcie podatkowe

Uzyskane na podstawie art. 15 zzd ust. 10 specustawy w sprawie COVID-19 przychody z tytułu umorzenia 5.000 zł mikropożyczki dla mikroprzedsiębiorców otrzymanej z funduszu pracy jest neutralny podatkowo, również nie stanowią przychodu podatkowego, zarówno na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak również prawnych.

Poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których źródłem finansowania było świadczenie postojowe na zasadach ogólnych stanowią koszty uzyskania przychodów

Ujęcie VAT

Zakupy finansowane z mikropożyczki dają podatnikowi VAT prawo do odliczenia VAT z uwzględnieniem ustawowego wyłączenia oraz ograniczeń (np. 50% – w zakresie używania samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu). Od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia VAT – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ujęcie w PKPiR

Mikropożyczka z funduszu pracy nie ujmuje się w KPIR – zarówno otrzymanie, jak również umorzenie.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Otrzymanie mikropożyczki – równowartość otrzymanych środków należy odnieść na konta:

 • Wn 131–1 (konto bankowe),
 • Ma 241–1 na (pozostałe rozrachunki – pożyczka z funduszu pracy).

Umorzenie mikropożyczki równowartość kwoty umorzenia należy odnieść na konta

 • Wn 241–1 (pozostałe rozrachunki – pożyczka z funduszu pracy),
 • Ma 760–1 (pozostałe przychody operacyjne).

Gdyby mikropożyczka była przeznaczona na zakup środka trwałego (amortyzowanego inaczej niż jednorazowo), księgowanie przedstawiałoby się następująco:

 • Wn konto 241–1 (pozostałe rozrachunki – pożyczka z funduszu pracy),
 • Ma konto 840 (rozliczenia międzyokresowe przychodów).

Kwota ujęta na koncie 84 podlega zarachowaniu do pozostałych przychodów operacyjnych, równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych, np. zapisem:

 • Wn konto 840 (rozliczenie międzyokresowe przychodów),
 • Ma konto 760–1 (pozostałe przychody operacyjne).

Subwencje z PFR

Subwencja otrzymywana w ramach wsparcia PFR podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Beneficjenci programu wsparcia są:

a) mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Prawo przedsiębiorców,

b) odnotowujący co najmniej 25% spadek obrotów w następstwie COVID-19,

c) niebędący w stanie likwidacji lub w stanie upadłości,

d) prowadzący działalność na 31 grudnia 2019 r.,

e) rozliczający podatki w Polsce,

f) niezalegający z podatkami i ze składkami na ubezpieczenia społeczne,

g) niebędący instytucjami finansowymi.

Ujęcie podatkowe

Otrzymanie pożyczki: subwencja otrzymywana w ramach wsparcia PFR podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka.

Podatnicy nie zaliczają do przychodów podatkowych kwoty otrzymanej pożyczki. Wypłata środków przez PFR jest dla przedsiębiorcy neutralna podatkowo. Przedsiębiorca może korzystać z całej kwoty finansowania.

Zwrot pożyczki: podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kwoty zwróconej pożyczki. Tak samo jak wypłata kwoty pożyczki przez PFR, jej zwrot również jest dla przedsiębiorcy neutralny podatkowo.

Poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których źródłem finansowania była subwencja PFR na zasadach ogólnych stanowią koszty uzyskania przychodów.

Umorzenie pożyczki: do przychodów zalicza się wartość umorzonych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek. Umorzenie kwoty pożyczki stanowi przysporzenie dla przedsiębiorcy, zasady prawa podatkowego wiążą z tym zdarzeniem powstanie zobowiązania podatkowego.

Możliwość dokonania w 2021 r. zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowane jest przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.

Ujęcie VAT

Zakupy finansowane z subwencji dają podatnikowi VAT prawo do odliczenia VAT z uwzględnieniem ustawowego wyłączenia (np. w przypadku usług gastronomicznych, noclegowych) oraz ograniczeń (np. 50% – w zakresie używania samochodu osobowego, dla którego podatnik nie prowadzi ewidencji przebiegu pojazdu). Od nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim służą one wykonywaniu czynności opodatkowanych podatnik ma prawo do odliczenia VAT – art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.

Ujęcie w PKPiR

Otrzymanie subwencji nie jest ujmowane w KPIR, co do umorzenia czekamy na stanowisko Ministerstwa Finansów.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Otrzymanie subwencji z PFR – równowartość otrzymanych środków należy odnieść na konta:

 • Wn 131–1 (konto bankowe),
 • Ma 241–2 na (pozostałe rozrachunki – subwencja z PFR).

Umorzenie części subwencji równowartość kwoty umorzenia należy odnieść na konta

 • Wn 241–2 (pozostałe rozrachunki – subwencja z PFR),
 • Ma 760–1 (pozostałe przychody operacyjne).

Zwrot części subwencji należy odnieść na konta:

 • Wn 241–2 (pozostałe rozrachunki – subwencja z PFR),
 • Ma 131–1 (konto bankowe).

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS – decyzja otrzymana z ZUS

Zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:

I. płatników składek, którzy prowadzili działalność:

a) przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,

b) od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,

c) od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych).

Zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany miesiąc dotyczy:

II. płatników składek, którzy prowadzili działalność:

a) przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,

b) od 1 lutego do 29 lutego i na 31 marca 2020 r.,

c) od 1 marca do 31 marca i na 30 kwietnia 2020 r.,

zgłosili do ubezpieczeń od 10 ubezpieczonych do 49 ubezpieczonych (do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych).

III. W wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru, w przypadku:

 • osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, jeżeli:
  1. przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15.681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r.,
  2. przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15.681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 r., a dochód nie przekraczał 7.000 zł,
 • osób duchownych opłacających składki wyłącznie za siebie lub za inne osoby duchowne.

Ujęcie podatkowe

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS są neutralne podatkowo, nie są przychodem podatkowym, a nieopłacone składki ZUS nie są kosztem podatkowym zarówno w części finansowanej przez pracodawcę, jak i pracownika.

Podstawa prawna w odniesieniu do przychodów – art. 31zx specustawy COVID-19, kosztów składek płaconych przez pracodawcę art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki w części finansowanej przez pracownika mieszczącej się w wynagrodzeniu brutto art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ujęcie w PKPiR

Otrzymanie zwolnienia z tytułu opłacania składek ZUS za pracownika, zleceniobiorcę, współpracownika lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą nie jest ujmowane w KPiR.

Ujęcie w księgach rachunkowych

Otrzymanie zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS, równowartość wskazanej kwoty odnosimy na konta.

 • Wn konto 220 – 1 (pozostałe rozrachunki publicznoprawne analityka rozrachunki z ZUS),
 • Ma 760–1 (pozostałe przychody operacyjne).

Uzyskanie z FGŚP dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

Otrzymanie dofinansowania było możliwe w zakresie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym/obniżeniem czasu pracy oraz środków na opłacenie składek ZUS należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń

Dofinansowanie z FGŚP przyznawane na podstawie art. 15g ustawy o COVID, co do zasady, stanowi bezzwrotną pomoc finansową, która ma na celu obniżenie kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzeń pracowniczych) w okresie zastoju gospodarczego, spowodowanego kryzysem wywołanym pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Ujęcie podatkowe

Opcja numer 1:

Dofinansowania do kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne mieszczą się w definicji przychodów z działalności gospodarczej wymienionych w art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Otrzymane wsparcie jest przychodem z prowadzonej działalności podlegającym opodatkowaniu.

Z uwagi na fakt, iż kwota dofinansowania stanowi przychód, to wydatki nią sfinansowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile spełniają warunki określone w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Opcja numer 2.

Jeśli wynagrodzenie pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenie społeczne w części, w jakiej zostały dofinasowane, nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych, dofinansowanie tych kosztów nie stanowi też przychodu podatkowego art. 14 ust. 3 pkt 3 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ujęcie w PKPIR

Dofinansowanie ujmujemy w KPIR w rubryce pozostały przychód – pod pozycją 8 – opcja 1

W sytuacji gdy pokryte wynagrodzenia pracowników oraz należne od nich składki na ubezpieczenie społeczne w części, w jakiej zostały dofinansowane, nie stanowiły kosztów podatkowych – dofinansowanie nie jest ujmowane w KPIR – opcja 2

Ujęcie w księgach rachunkowych

 • Wn 131–1 (konto bankowe),
 • Ma 760–1 (pozostałe przychody operacyjne).
 • Z OSTATNIEJ CHWILI

Twój klient może już dołączyć do programu Polski Bon Turystyczny

Przedsiębiorcy turystyczni, którzy chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny mogą już zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Mogą tam złożyć „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”(PBT), dzięki czemu zostaną wpisane na listę podmiotów turystycznych uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu. Oświadczenie PBT można przekazać wyłącznie elektronicznie – za pośrednictwem PUE ZUS. Oświadczenie jest dostępne w roli [Ogólny], w menu bocznym, w zakładce [Podmiot turystyczny]. Osoba, która złoży oświadczenie, zostanie menedżerem podmiotu turystycznego na PUE ZUS. W roli [Ogólny], w zakładce [Podmiot Turystyczny] [Lista podmiotów turystycznych] menedżer może dodać kolejnych menedżerów do obsługi podmiotu turystycznego.

Źródło: www.zus.pl

Autor: Barbara Dąbrowska, ekonomistka, absolwentka studiów MBA, dyrektor w firmie Accounting & HR Services, Wykładowca Wyższa Szkoła Bankowa
Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.