Zobacz, jakie problemy niesie za sobą stosowanie nowych przepisów o JPK_VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 19 października 2020
4d3646f79a207435b9eeae9b48816cb4cea6915f-xlarge

Zobacz, jakie problemy niesie za sobą stosowanie nowych przepisów o JPK_VAT

Stosowanie nowych przepisów ewidencyjnych, sprawia księgowym mnóstwo kłopotów. Poniżej prezentujemy kilka takich ciekawych problemów wraz z ich rozwiązaniem.

1. Stosowanie oznaczenia GTU_07 przez warsztaty samochodowe oraz sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną

Problem:Czy mogłabym uzyskać informację, czy warsztaty samochodowe, które świadczą usługę sprzedaży i naprawy samochodów (osobowych i ciężarowych), sprzedaży części do samochodów oraz sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych muszą od 1 października 2020 r., wysyłając nowy JPK_VAT, oznaczać sprzedaż ww. towarów/usług kodem GTU_07 „Dostawa pojazdów oraz części samochodowych, o kodach wyłącznie CN8701-8708 oraz CN 8708 10? Czy ten kod dotyczy tej działalności?

Rozwiązanie:Z dniem 1 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej: rozporządzenie JPK_VAT). Rozporządzenie to przewiduje, między innymi, wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbą dotyczących niektórych towarów i usług (zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia) oraz obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji (zob. § 10 ust. 4 rozporządzenia). Analogiczne oznaczenia wykazywane są w nowym pliku JPK_VAT.

Z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c wskazanego rozporządzenia wynika, że oznaczane liczbą muszą być między innymi dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach CN 8701-8708 oraz CN 8708 10. Dostawy takie w ewidencji VAT oznaczane są liczbą 07, zaś w nowym pliku JPK_VAT oznaczane przez wpisanie wartości „1” w polu GTU_07.

Mając to na uwadze, wyjaśnić pragnę, że z wyjaśnień udzielanych przez Ministerstwo Finansów wynika, iż oznaczenia liczbowe, o których mowa, stosowane muszą być wyłącznie do sprzedaży dokumentowanej fakturami. W opublikowanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedziach na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT przeczytać bowiem można, między innymi, że „oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej”, jak również że „oznaczenia dostaw towarów i świadczenia usług GTU nie dotyczą zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami”.

W świetle powyższego stosowanie oznaczenia 07 konieczne jest tylko w przypadku dokonywania dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach CN 8701-8708 oraz CN 8708 10, która jest dokumentowana fakturami (w tym oznaczanymi symbolem „FP” fakturami wystawianymi do sprzedaży udokumentowanej paragonem). W pozostałym zakresie dostawy pojazdów oraz części samochodowych o kodach CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 nie muszą być oznaczane symbolem 07.

Dotyczy to dostaw dokonywanych przez wszystkich podatników, a więc również przez podatników prowadzących warsztaty samochodowe czy sklepy z częściami samochodowymi. W zakresie, w jakim podatnicy dokonywać będą dokumentowanych fakturami dostaw pojazdów oraz części samochodowych o kodach CN 8701-8708 oraz CN 8708 10, konieczne jest oznaczanie tych dostaw w ewidencji VAT symbolem 07 oraz przez wpisanie wartości „1” w polu GTU_07.

Oznaczane w ten sposób nie muszą być świadczone przez podatników prowadzących warsztaty samochodowe usługi naprawy pojazdów samochodowych, w tym obejmujące wartość wykorzystanych do naprawy części samochodowych. Przyjmuje się bowiem, że w przypadku świadczenia usług naprawy pojazdów nie dochodzi do podlegających odrębnemu opodatkowaniu dostaw części wykorzystanych do naprawy, gdyż ich wartość stanowi element podstawy opodatkowania usług naprawy pojazdów (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 lutego 2012 r. nr ILPP4/443-747/11-2/EWW). Nie zmienia tego wykazywanie zużytych do naprawy części zamiennych w odrębnych pozycjach faktur dokumentujących świadczenie takich usług (co poniekąd stanowi powszechnie popełniany błąd; zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2019 r. nr 0112-KDIL2-1.4012.451.2019.1.MK).

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 3 pkt 1 lit. c, § 10 ust. 4 pkt 13 oraz § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).

2. Oznaczanie symbolem MPP transakcji nieobjętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Problem:Dostawca na fakturze zamieścił informację o MPP, faktura dotyczy dostawy preparatów smarowych CN3403 (faktura jest na kwotę powyżej 15.000 zł), czyli produkty które nie są wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Czy jeżeli my w nowym pliku JPK_VAT po stronie zakupów oznaczamy taką fakturę MPP, czy zostanie to uznane za błąd?

Rozwiązanie:Z § 10 ust. 4 pkt 13 oraz § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia JPK_VAT wynika obowiązek oznaczania symbolem „MPP” transakcji objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. W konsekwencji od 1 października 2020 r. transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności muszą być (zarówno przez sprzedawców, jak i przez nabywców) w ewidencji VAT oznaczane symbolem „MPP”, zaś w nowym pliku JPK_VAT przez wpisanie wartości „1” w polu MPP.

Mając to na uwadze, wyjaśnić pragnę, że oznaczanie symbolem MPP transakcji, które nie są objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, stanowić będzie błąd w treści ewidencji VAT (w przypadku wskazania takiego oznaczenia w ewidencji VAT) lub w treści nowego pliku JPK_VAT (w przypadku niewskazania takiego oznaczenia w ewidencji VAT i wskazania go w nowym pliku JPK_VAT). A zatem oznaczenie wskazanej faktury oznaczeniem MPP stanowić będzie błąd.

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 4 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988 ze zm.).

3. Oleje opałowe a oznaczenia GTU

Problem:Którą grupę GTU należy przypisać do oleju opałowego? Olej opałowy mieści się w grupie GTU_02 (art. 103 ust. o VAT pkt 5AA) oraz GTU_03.

Rozwiązanie:Przepisy rozporządzenia JPK_VAT przewidują między innymi wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń liczbą dotyczących niektórych towarów i usług (zob. § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT). Podobne oznaczenia wykazywane są w nowym pliku JPK_VAT. Dotyczy to między innymi, dostaw:

  • towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT, które w nowym pliku JPK_VAT, w tym olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90); towary te będą oznaczane symbolem 02 (poprzez wpisanie wartości 1 w polu GTU_02 nowego pliku JPK_VAT),
  • oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją; towary te będą oznaczane symbolem 03 (poprzez wpisanie wartości 1 w polu GTU_03 nowego pliku JPK_VAT).

Jednocześnie w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów odpowiedziach na pytania dotyczące nowego pliku JPK_VAT znaleźć można odpowiedź na pytanie: „Kiedy stosować oznaczenie GTU_03 w przypadku oleju opałowego?

Czy chodzi o olej sprzedawany końcowemu nabywcy, który zużywa go na cele opałowe?”.

Udzielona przez Ministerstwo Finansów odpowiedź na to pytanie brzmi: „Oznaczenie GTU_03 należy stosować w przypadku dostaw o kodach wymienionych w przepisie rozporządzenia. Przepis nie odnosi się do statusu nabywcy”. Prowadzi to do wniosku, że:

  • dostawy olejów opałowych o kodach CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90 trzeba będzie oznaczać symbolem 02 (poprzez wpisanie wartości 1 w polu GTU_02 nowego pliku JPK_VAT),
  • oleje opałowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym o kodach CN 2710 19 71 do 2710 19 99 (z uwzględnieniem wskazanych wyłączeń) trzeba będzie oznaczać symbolem 03 (poprzez wpisanie wartości 1 w polu GTU_03 nowego pliku JPK_VAT).

Podstawa prawna:

  • § 10 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988 ze zm.).

4. Wykazanie korekty rocznej w nowym pliku JPK_VAT

Problem:Korzystamy ze prewspółczynnika VAT i dokonujemy korekty w styczniu następnego roku. W styczniu 2021 roku będziemy składać korektę VAT za rok 2020. Czy będziemy musieli wypełnić tylko część deklaracyjną?

Rozwiązanie:Z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające podatników VAT obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT (zob. art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy o VAT). Dokument ten (tzw. nowy plik JPK_VAT) składany jest w dwóch wariantach – JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M przesyłany jest przez podatników rozliczających VAT miesięcznie (tj. składających deklaracje VAT za okresy miesięczne). Podatnicy przesyłający nowe pliki JPK_VAT w tym wariancie muszą za każdym razem wypełniać zarówno cześć ewidencyjną, jak i część deklaracyjną.

Natomiast plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K przesyłany jest przez podatników rozliczających VAT kwartalnie (tj. składających deklaracje VAT za okresy kwartalne). Podatnicy tacy za pierwsze dwa miesiące przesyłają nowy plik JPK_VAT w tym wariancie z wypełnioną jedynie częścią ewidencyjną. Natomiast po zakończeniu kwartału podatnicy rozliczający VAT kwartalnie przesyłają nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K z wypełnioną częścią ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz częścią deklaracyjną za cały kwartał.

Jak widać, niekiedy nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie jedynie z wypełnioną częścią ewidencyjną. Nie jest natomiast przewidziany przypadek przesyłania nowego pliku JPK_VAT z wypełnioną jedynie częścią deklaracyjną. Jeżeli zatem składacie Państwo deklaracje VAT za okresy miesięczne (co sugeruje informacja o obowiązku dokonania korekty rocznej podatku odliczonego z zastosowaniem prewspółczynnika w styczniu 2021 roku) – za styczeń 2021 roku będziecie Państwo obowiązani przesłać „pełny” nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M, tj. z wypełnioną zarówno częścią ewidencyjną, jak i deklaracyjną.

Podstawa prawna:

  • Art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).

5. Odroczenie terminu przesłania nowego pliku JPK_VAT

Problem:Na jakie przepisy powołać się we wniosku o odroczenie złożenia deklaracji JPK_V7M?

Rozwiązanie:Z dniem 1 października 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające podatników VAT obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT (zob. dodawane art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy o VAT). Dokument ten (tzw. nowy plik JPK_VAT) składany jest obecnie w dwóch wariantach – JPK_V7M oraz JPK_V7K.

Wskazać jednocześnie pragnę, że na podstawie art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Nie dotyczy to terminów określonych w art. 68-71, art. 77 § 1-3, art. 79 § 2, art. 80 § 1, art. 87 § 3 i 4, art. 88 § 1 i art. 118 Ordynacji podatkowej, jednak żaden z tych terminów nie jest terminem przesłania nowego pliku JPK_VAT (ani w części ewidencyjnej, ani w części deklaracyjnej).

A zatem występując z wnioskiem o odroczenie terminu przesłania nowego pliku JPK_VAT, należy powołać się na art. 48 § 1 Ordynacji podatkowej. Jeżeli towarzyszyć temu ma odroczenie terminu płatności podatku VAT, powołać się również należy na art. 67a § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (na podstawie tego przepisu organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty).

Podstawa prawna:

  • Art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
  • Art. 48 § 1 oraz art. 67a § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 poz. 1325 ze zm.).
Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.