Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Poznaj nowe przepisy zwalniające biuro z zachowania tajemnicy zawodowej

Dodano: 29 grudnia 2020
męzczyzna ze stertą dokumentów

Już obowiązują nowe przepisy, które zmodyfikowały obowiązki niektórych podmiotów związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu m.in. biur rachunkowych.

 

Celem zmian jest pełne i prawidłowe wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Tak zwana IV dyrektywa AML została implementowana do polskiego porządku prawnego mocą ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, obowiązującej od 13 lipca ubiegłego roku.

Nowymi przepisami, m.in. doprecyzowano kwestie wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, a także rozszerzono krąg osób, wobec których będzie można stosować kary pieniężne w razie stwierdzenia naruszenia przez instytucję obowiązaną niektórych określonych w tych przepisach obowiązków. Po zmianach to nie tylko wyznaczeni członkowie zarządu (lub innego organu zarządzającego), o których mowa w art. 7, ale również kadra kierownicza wyższego szczebla i pracownicy na kierowniczych stanowiskach odpowiedzialni za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej oraz jej pracowników z przepisami AML. Ponadto wprowadzono przepisy mające zapobiegać sytuacjom, w których osoby będące tzw. beneficjentami rzeczywistymi pośredników w obrocie nieruchomościami, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w tych podmiotach były osobami karanym. Ustanowiono także wymóg posiadania przez takie osoby odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.

Nowelizacja zawiera również zapisy istotne z punktu widzenia funkcjonowania biur rachunkowych. Na ich podstawie – poprzez modyfikację treści art. 54 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – m.in. zwolniono podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom.

Autor: Mariusz Olech specjalista ds. podatków wieloletni pracownik organów skarbowych
wiper-pixel