Raportowanie schematów podatkowych. Koniec z ulgowym traktowaniem niedopełnienia obowiązków

Dodano: 29 grudnia 2020
szkolenie, sala szkoleń

Raportowanie schematów podatkowych. Koniec z ulgowym traktowaniem niedopełnienia obowiązków

Skończył się okres adaptacji do nowych obowiązków. Obecnie brak raportowania schematów podatkowych oraz prowadzenia odpowiednich dokumentacji jest zagrożony grzywną nakładaną przez sąd oraz karą wymierzaną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawdź, jak jej uniknąć.

 

Obowiązki sprawozdawcze są uzależnione od przekroczenia odpowiednich progów i limitów. Zobowiązanymi do raportowania schematów podatkowych są promotor oraz korzystający, a niekiedy również wspomagający. Trzeba mieć jednak na uwadze, że brak spełnienia kryterium kwalifikowanego korzystającego (tj. przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają równowartości 10 mln euro oraz wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln euro), gdy jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne, nie spowoduje powstania obowiązku informowania o schematach podatkowych (MDR).

Jeśli jednak obowiązek taki zaistnieje, to należy się liczyć z sankcjami określonymi w przepisach podatkowych oraz karnych skarbowych.

Okres ulgowy

Sankcje związane ze schematami podatkowymi obowiązują od 1 stycznia 2019 r., ale resort finansów poinformował w wyjaśnieniach z 31 stycznia 2019 r., że „ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR, nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do dnia 28 lutego 2019 r.”.

Ponadto w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od 1 marca 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi. Jednak już od 1 maja 2019 r. należy się liczyć w pełnymi konsekwencjami administracyjnymi i karnymi skarbowymi za brak wypełnienia obowiązków MDR.

Kara administracyjna

Jedną z konsekwencji, która może dotknąć podatników, jest kara pieniężna za niewprowadzenie lub niestosowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, określona w przepisach Ordynacji podatkowej.

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące promotorami, zatrudniające promotorów lub faktycznie wypłacające im wynagrodzenie, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy równowartość 8 mln zł, wprowadzają i stosują wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Podmiot obowiązany do stosowania w roku obrotowym wewnętrznej procedury jest obowiązany do jej stosowania przez okres kolejno następujących po tym roku 3 lat obrotowych, w przypadku gdy wysokość przychodów lub kosztów nie przekroczyła w roku poprzedzającym ten okres równowartości 8 mln zł.

W przypadku niedopełnienia tych obowiązków szef Krajowej Administracji Skarbowej może nałożyć karę pieniężną w wysokości nie większej niż 2 mln zł.

Kara ta może wzrosnąć do 10 mln zł, gdy prawomocnym wyrokiem sądu zostanie stwierdzone popełnienie czynu zabronionego przez promotora będącego osobą fizyczną zatrudnioną lub faktycznie otrzymującą wynagrodzenie od osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, który nie dopełnił obowiązków wprowadzenia procedury wewnętrznej.

Przekazanie informacji o schemacie

Korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, w terminie złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego przekazuje do szefa Krajowej Administracji Skarbowej informację, o zastosowaniu schematu podatkowego zawierającą:

1)  NSP – numer schematu podatkowego,

2)  wysokość korzyści podatkowej wynikającej ze schematu podatkowego – jeżeli korzystający uzyskiwał w danym okresie rozliczeniowym taką korzyść.

Informacja o schemacie podatkowym zawiera m.in.:

 • dane identyfikujące przekazującego informację oraz korzystającego,
 • podstawę prawną przekazywania informacji o schematach podatkowych,
 • wskazanie, czy przekazywana informacja o schemacie podatkowym dotyczy schematu podatkowego standaryzowanego lub schematu podatkowego transgranicznego,
 • streszczenie opisu oraz wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy,
 • wskazanie znanych celów, których realizacji schemat podatkowy ma służyć,
 • przepisy prawa podatkowego znajdujące zastosowanie w schemacie podatkowym,
 • szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym,
 • wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz ze wskazaniem dnia, w którym została lub zostanie dokonana pierwsza czynność służąca wdrożeniu tego schematu,
 • wskazanie etapu, na jakim znajduje się schemat podatkowy,
 • wskazanie danych identyfikujących, dla podmiotów uczestniczących, mających uczestniczyć w schemacie podatkowym lub na które może mieć wpływ schemat podatkowy, oraz państw i terytoriów, w których podmioty te posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd,
 • adres elektroniczny, na który ma zostać doręczone potwierdzenie nadania numeru schematu podatkowego.

W przypadku gdy schemat podatkowy nie ma NSP, informacja zawiera również rozbudowaną treść informacji o schemacie podatkowym. Jeżeli korzystający ma takie dane, które odbiegają od danych zawartych w otrzymanym przez niego potwierdzeniu nadania NSP w informacji, korzystający modyfikuje te dane dla zapewnienia ich zgodności ze stanem rzeczywistym.

Informacja składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zawiera klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Sankcje karnoskarbowe

W sytuacji gdy podmiot zobowiązany nie składa informacji o zastosowaniu schematu podatkowego, podlega na podstawie Kodeksu karnego skarbowego karze grzywny do 720 stawek dziennych. Trzeba pamiętać, że zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym karę za przestępstwo skarbowe sąd określa jako liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli kodeks karny skarbowy nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Stawka dzienna nie może być jednak niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej (czyli tej 1/30) czterystukrotności. Oznacza to, że w 2019 roku stawka dzienna zawiera się w granicach: od 75 zł do 30.000 zł, natomiast kara grzywny waha się w granicach: od 750 zł do 21.600.000 zł.

W każdym wypadku mniejszej wagi sprawca czynu zabronionego odnoszącego się do schematów podatkowych podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, a nie za przestępstwo skarbowe.

Wypadek mniejszej wagi jest to czyn zabroniony jako wykroczenie skarbowe, które w konkretnej sprawie, ze względu na jej szczególne okoliczności – zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe – zawiera niski stopień społecznej szkodliwości czynu. W szczególności wypadek mniejszej wagi może zaistnieć, gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu, czyli w 2019 roku – 11.250 zł, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lekceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, albo sprawca dopuszczający się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie.

Odpowiedzialności karnej za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych podlega nie tylko korzystający, ale każdy, kto wbrew obowiązkowi:

1)  nie przekazuje właściwemu organowi informacji o schemacie podatkowym albo przekazuje informacje po terminie,

2)  nie przekazuje właściwemu organowi danych dotyczących podmiotów, którym udostępniono standaryzowany schemat podatkowy, albo przekazuje je po terminie.

Za takie naruszenie przepisów sąd może nałożyć karę grzywny do 720 stawek dziennych.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wskazuje w postanowieniu właściwy numer schematu podatkowego (NSP) dla danego schematu podatkowego. Nie można posługiwać się unieważnionym NSP, a unieważniony numer nie może zostać ponownie nadany. Sankcją za posługiwanie się unieważnionym NSP jest kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Karze grzywny do 720 stawek dziennych podlega również, kto wbrew obowiązkowi:

 • FSnie informuje pisemnie podmiotu obowiązanego do przekazania schematu podatkowego o tym obowiązku lub robi to po terminie,
 • nie przekazuje podmiotowi obowiązanemu do przekazania schematu podatkowego odpowiednich danych dotyczących schematu podatkowego lub robi to po terminie,
 • nie informuje pisemnie podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, o tym, że nie przekaże informacji o schemacie podatkowym lub robi to po terminie,
 • nie występuje do podmiotu zlecającego czynności z odrębnym pismem o przekazanie mu pisemnego oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego, lub robi to  po terminie.

FS

Podstawa prawna:
 • Objaśnienia podatkowe z 31 stycznia 2019 r. Informacje o schematach podatkowych (MDR).
Autor: Bogdan Świąder doradca podatkowy