Likwidacja spółki może wymagać sporządzenia dwóch zeznań CIT-8

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 14 stycznia 2021
Tonący w dokumentach - głowa wystaje z morza dokumentów

Pandemia COVID-19 i związane z nią trudności powodują, że wiele przedsiębiorstw nie jest w stanie utrzymać się na rynku. Dotyczy to również podatników CIT, w tym spółek kapitałowych (np. spółek z o.o.). Trzeba pamiętać o tym, że postawienie takiej jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenie jej upadłości będzie się wiązać z obowiązkiem zamknięcia ksiąg, a następnie z ponownym ich otwarciem. To zaś skutkuje koniecznością złożenia dwóch zeznań CIT-8 za 2020 rok.

Zasadą jest, że rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Podatnikom CIT wolno jednak wybrać jako rok podatkowy także inny okres trwający 12 miesięcy. Ponadto może się zdarzyć, że rok podatkowy będzie trwał krócej bądź dłużej niż ten okres. Dotyczy to np. podatników likwidujących działalność. Jak bowiem wskazuje art. 8 ust. 6 ustawy o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, wówczas za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W takim przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Odrębnymi przepisami, o których była mowa wcześniej, w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe, są zapisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 pkt 6 tej ustawy, księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości. Natomiast art. 12 ust. 1 pkt 5 tej ustawy nakazuje, aby księgi podatkowe otworzyć na dzień rozpoczęcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości – w ciągu 15 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Z przedstawionych regulacji wynika zatem, że jeśli do likwidacji działalności dochodzi w trakcie roku podatkowego, to jednostka może być zobowiązana do złożenia dwóch zeznań CIT-8. Będą one odpowiednio obejmować wyodrębnione w wyniku jego podziału dwa lata podatkowe, liczone:

  • pierwszy rok – od początku danego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg,

  • drugi rok – od dnia otwarcia ksiąg (rozpoczęcia likwidacji) do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Przykładowo, jeśli spółka z o.o. (mająca rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym) została postawiona w stan likwidacji 1 grudnia 2020 r., w związku z czym jej księgi rachunkowe zostały zamknięte na dzień 30 listopada 2020 r. – to będzie miała obowiązek złożyć dwa zeznania CIT-8 za 2020 rok. Pierwsze z nich (za okres 1 stycznia 2020 r. – 30 listopada 2020 r.) musi złożyć w terminie do 1 marca 2021 r. (28 lutego 2021 r. przypada bowiem w niedzielę). Natomiast terminem do złożenia drugiego zeznania (za okres 1 grudnia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.) będzie 31 marca 2021 r. W obydwu wskazanych przypadkach obowiązuje zasada, że zeznanie za rok podatkowy składa się w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie trzeba też wpłacić wynikający z tego zeznania podatek (art. 27 ust. 1 ustawy CIT).

Podstawa prawna:
  • art. 8 ust. 6, art. 27 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

Autor: Mariusz Olech
Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Słowa kluczowe:
likwidacja
wiper-pixel