Szerszy zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych w PIT oraz CIT

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 14 stycznia 2021
wykres słupkowy z monet - wzrost

Szerszy zakres lokalnej dokumentacji cen transferowych w PIT oraz CIT

Z początkiem 2021 roku weszły w życie przepisy wydane przez ministra finansów, w których określił on dodatkowe elementy składowe lokalnej dokumentacji cen transferowych w zakresie transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Z obwiązujących od 1 stycznia 2021 r. przepisów wynika, że tzw. w. lokalna dokumentacja cen transferowych musi zawierać dodatkowe elementy oprócz tych, które dotychczas były wymienione w rozporządzeniach ministra finansów z 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych – odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2509) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2479).

Na podstawie wydanych przez MF rozporządzeń zmieniających z 23 grudnia 2020 r., do regulacji tych zostały dodane nowe zapisy. Wskazują one, że w zakresie uzasadnienia gospodarczego transakcji (o którym mowa w art. 23zc ust. 1a ustawy o PIT i art. 11q ust. 1a ustawy o CIT) lokalna dokumentacja cen transferowych powinna także zawierać:

  • okoliczności, z których wynika obowiązek jej sporządzenia.

  • opis spodziewanych:

– korzyści podatkowych, takich jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości, powstanie lub zawyżenie straty podatkowej oraz powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo zawyżenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku,

– innych, kwantyfikowalnych lub niekwantyfikowalnych, korzyści ekonomicznych, takich jak: zwiększenie rentowności działalności przed opodatkowaniem, zwiększenie produktywności pracy, wzmocnienie przewagi konkurencyjnej, zwiększenie udziału w rynku, zwiększenie rozpoznawalności przedsiębiorstwa, marki lub produktu oraz rozwój cech funkcjonalnych przedsiębiorstwa lub produktu,

  • pozostałe przyczyny gospodarcze transakcji.

Zmiany, o których mowa są związane z nowelizacją ustawy o PIT i ustawy o CIT, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r. W wyniku dodania nowych art. 23zc ust. 1a do ustawy o PIT oraz art. 11q ust. 1a do ustawy o CIT – został rozszerzony zakres elementów wymaganych w lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczącej transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych. Dlatego konieczna stała się również modyfikacja przepisów wykonawczych do tych ustaw, określających zakres wspomnianej dokumentacji.

Podstawa prawna:
  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2387),

  • rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 23 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2413).

Autor: Mariusz Olech
Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.