Kalkulator wynagrodzenie z umowy zlecenia

Dodano: 6 kwietnia 2021

Kalkulator wynagrodzenia z umowy zlecenia pozwala oszacować całkowite koszty, które zleceniodawca będzie musiał ponieść w związku z wypłatą wynagrodzenia  z tytułu takiej umowy. Dzięki niemu obliczysz m.in. podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, koszty uzyskania przychodów przysługujące przyjmującemu zlecenie (zarówno standardowe, jak i stosowane przy przeniesieniu praw autorskich) oraz kwotę do wypłaty należną zleceniobiorcy za wykonanie czynności związanych z umową.


Zgodnie z art. 734 Kodeksu cywilnego, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Przy czym jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.


W przeciwieństwie do umowy o dzieło, umowa zlecenia nie jest umową rezultatu, lecz tzw. umową „starannego działania”. To dlatego, że na podstawie tej umowy poprzez staranne działanie zleceniobiorca zobowiązuje się realizować przyjęte zlecenie, zaś najbardziej istotne jest tutaj wykonywanie określonych w umowie czynności z należytą starannością, a nie ich końcowy wynik. Inaczej niż to jest w przypadku umowy o dzieło, mającej jednorazowy charakter, realizacja umowy zlecenia odbywa się poprzez wykonywanie powtarzających się czynności w określonym przez strony czasie W odróżnieniu od pierwszej z wymienionych umów, wykonawca zlecenia odpowiada nie za końcowy wynik jego działania, lecz za dochowanie należytej staranności przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem umowy zlecenia. Ryzyko zaś związane z nieosiągnięciem końcowego wyniku obciąża zleceniodawcę (przy umowie o dzieło – wykonawcę). Natomiast zleceniobiorca będzie uwolniony od odpowiedzialności za nieosiągnięcie określonego rezultatu, do którego miały doprowadzić podejmowane przez niego czynności, jeżeli nie da się mu przypisać zarzutu braku należytej staranności przy ich wykonywaniu.  


Sprawdź też:
Jaką umowę zawrzeć – zlecenia czy o dzieło


Rozliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy


Jeśli  osoba fizyczna jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i jednocześnie nie wykonuje innej pracy (np. na podstawie umowy o pracę), to  wypłacane jej z tego tytułu wynagrodzenie będzie podstawą do obliczania składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Od 1 stycznia 2021 roku do umów zlecenia obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 18,30 zł za godzinę. Oznacza to, że wysokość wynagrodzenia podaną w umowie należy skalkulować w taki sposób, aby wynagrodzenie za każdą godzinę świadczenia usługi (wykonania zlecenia) nie było niższe niż 18.30 zł.

Sprawdź też:
Sprawdź, ile wyniesie wynagrodzenie minimalne w 2021 roku i jak wpłynie to na inne świadczenia


Opodatkowanie umów zlecenia


Wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Najczęściej stosuje się do niego zasady ogólne, a więc według skali podatkowej. Do dochodów nieprzekraczających  85.528 zł  stosuje się stawkę 17% (I próg podatkowy). Natomiast po przekroczeniu tego limitu opodatkowanie odbywa się według wyższej stawki 32% (II próg podatkowy). Płatnikiem zaliczek jest podmiot wypłacający wynagrodzenie (zleceniodawca). Ma on ustawowy obowiązek pobierać te zaliczki według 17% stawki podatku, niezależnie od wysokości uzyskiwanego przez zleceniobiorcę dochodu. Pobór zaliczki według wyższej 32% stawki PIT jest możliwy tylko na wniosek tej osoby (art. 41a ustawy o PIT).


Przy obliczaniu zaliczek na PIT od wypłacanych z tego tytułu należności uwzględnia się koszty uzyskania przychodów. W przypadku osób osiągających przychody z tytułu umów zlecenia, co do zasady stosuje się koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% uzyskanego przychodu (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT). Zasada ta dotyczy umów, które nie przenoszą praw autorskich. Natomiast w przypadku umów, w których występują prawa autorskie – koszty uzyskania przychodów wynoszą 50%.

Umowy zlecenia do 200 zł


Przedstawiony wcześniej sposób rozliczenia przychodów z umowy zlecenia odnosi się do tego rodzaju umów cywilnoprawnych opodatkowanych na zasadach ogólnych. Inaczej należy natomiast postępować w przypadku tzw. małych umów zlecenia. Chodzi tutaj o umowy zawierane z osobą niebędącą pracownikiem płatnika, jeżeli określona w nich kwota należności nie przekracza 200 zł brutto (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT).

W takich przypadkach podatek od tych przychodów pobierany jest w formie 17% ryczałtu, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodów.


Jeżeli jednak przedsiębiorca zawarł taką „małą” umowę zlecenia ze swoim pracownikiem, to od tej należności nie powinien pobierać ww. zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 17%  – lecz opodatkować ją na zasadach ogólnych, tj. pobierając zaliczkę na podatek dochodowy. W takim przypadku bez znaczenia jest więc, że kwota należności w tej umowie nie przekroczyła 200 zł. Za „pracownika” na potrzeby komentowanej ustawy uważa się bowiem osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT).

Sprawdź też:
Co zrobić, gdy płatnik pobrał z wynagrodzenia podatnika podatek ryczałtowy zamiast zaliczki podatkowej

Komu przysługuje zerowy PIT


Osoba zatrudniona podstawie umowy zlecenia, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach tzw. ulg dla młodych („zerowy PIT”). Wspomniana ulga przysługuje na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT i stosuje się ją tylko w odniesieniu do niektórych przychodów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym ustawowego progu.

Mianowicie aby w konkretnym przypadku ulga mogła być zastosowana, muszą być spełnione następujące warunki:
•    przychód podatnika jest przychodem: ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, przychodem z umowy zlecenia, przychodem z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej (o której mowa w przepisach ustawy z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich), albo przychodem z tytułu odbywania stażu uczniowskiego (o którym mowa w art. 121a ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe),
•    został przez niego uzyskany do dnia ukończenia 26. roku życia,
•    nie został przekroczony limit zwolnienia w wysokości 85.528 zł w roku podatkowym

Obowiązkowe składki ZUS


Zasady regulujące podleganie ubezpieczeniom społecznym na terytorium Polski zostały określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tzw. ustawa systemowa). Wśród podmiotów objętych obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wymieniono w niej m.in. osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4). Zasadą jest więc, że umowy zlecenia podlegają składkom ZUS. W przypadku, gdy taka umowa jest jedynym źródłem dochodów zleceniobiorcy, będzie on podlegał ubezpieczeniom:
•    emerytalnemu,
•    rentowym,
•    wypadkowemu,
•    zdrowotnemu.

Obowiązek tych ubezpieczeń powstaje od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania i trwa do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.


W przeciwieństwie do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdzie opłacanie składki chorobowej jest obligatoryjne, zleceniobiorcy przystępują do ubezpieczenia chorobowego na zasadzie dobrowolności. Zatem to do osoby wykonującej umowę zlecenia należy decyzja w tym zakresie. Jeśli zleceniobiorca postanowi przystąpić do tego ubezpieczenia, to powinien złożyć stosowny wniosek do zleceniodawcy. W wyniku takiej decyzji będzie on otrzymywać niższe wynagrodzenie netto, ale za to wolno mu będzie korzystać ze świadczeń w postaci płatnego zwolnienia chorobowego. 

Sprawdź też:
Pełna składka ZUS od każdej umowy zlecenia

Umowa zawarta z własnym pracodawcą


Jeżeli pracownik zawarł umowę zlecenia z własnym pracodawcą, to w takim przypadku – zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy systemowej – taką osobę do celów ubezpieczeniowych traktuje się jak pracownika. Oznacza to, że z tytułu wykonywana wspomnianej umowy zleceniobiorca będzie obowiązkowo podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tej osoby stanowi wówczas jego łączny przychód, uzyskiwany z umowy o pracę oraz z umowy zlecenia. W łącznej wysokości jest on następnie wykazywany w imiennym raporcie składanym za pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Co istotne, w razie takiego zbiegu tytułów do ubezpieczeń pracodawca nie zgłasza umowy zlecenia do ZUS.

Zleceniobiorcą uczeń lub student do 26 roku życia


Ze składek na ubezpieczenia społeczne zwolnieni są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia studenci i uczniowie do 26 roku życia. W przypadku takich osób nie trzeba więc potrącać tego rodzaju składek, tak samo jak składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ich wynagrodzenie podlega zmniejszeniu jedynie o zaliczkę na PIT.

Jak korzystać z kalkulatora


Kalkulator wynagrodzenia z umowy zlecenia wylicza poszczególne składniki i obciążenia w związku z wykonaniem i rozliczeniem takiej umowy, m.in. w zależności od tego, czy umowa dotyczy praw autorskich (twórcy, artyści itp.), czy następuje zbieg tytułów ubezpieczeń (np. w przypadku podpisania umowy z własnym pracodawcą) a także jaki jest wiek oraz status wykonawcy.

Sprawdź też:

Od 24 lipca zleceniobiorcy sami mogą składać wnioski o wypłatę postojowego

Jak rozliczyć studenta z Białorusi w zakresie PIT

Czy opłaca się składki na ZUS od umowy zlecenia za studenta będącego członkiem rodziny

Jakie są konsekwencje zbyt niskiego wynagrodzenia za zlecenie

Podstawa prawna:

•    art. 734 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
•    art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 8, art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4, art. 27, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 41, art. 41a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426),
•    art. 6 ust. 4, art. 8 ust. 2a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 266).


Mariusz Olech

wiper-pixel