Ulgi i odliczenia w zeznaniach PIT za 2020 rok

Dodano: 4 lutego 2021
monety w garści

Ulgi i odliczenia w zeznaniach PIT za 2020 rok

W zeznaniach PIT za 2020 roku wolno uwzględniać zarówno ulgi i odliczenia funkcjonujące od wielu lat, jak i nowe preferencje podatkowe, w tym związane z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Ulgi

prorodzinnej

W rozliczeniu PIT za 2020 rok, tak jak za poprzednie lata, podatnicy nadal mogą korzystać z popularnej ulgi prorodzinnej, nazywanej także ulgą na dzieci. Przysługuje ona m.in. rodzicom oraz prawnym opiekunom dzieci: małoletnich;

  • otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wiek;

  • do ukończenia 25. roku życia – w przypadku pobierania nauki.

Jeżeli ulga przysługuje w związku z wychowywaniem tylko jednego dziecka, należy pamiętać o jeszcze jednym istotnym ograniczeniu. Mianowice takich podatników dotyczy roczny limit dochodów w wysokości 112.000 zł. Wyjątkiem są osoby niepozostające w związku małżeńskim (w ich przypadku dochód nie może przekraczać 56.000 zł). Ulgę wolno uwzględnić, poprzez jej odliczenie od podatku, w zeznaniach PIT-36 i PIT-37. Ne przysługuje więc ona przedsiębiorcom na podatku liniowym. Wysokość odliczeń jest limitowana. Zależy przede wszystkim od liczby dzieci i wynosi odpowiednio:

  • na jedno dziecko – 92,67 zł miesięcznie (1.112,04 zł rocznie),

  • na drugie dziecko – 92,67 zł miesięczne (1.112,04 zł rocznie),

  • na trzecie dziecko   – 166,67 zł miesięcznie (2.000,04 zł rocznie),

  • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (2.700 zł rocznie).

Ulga termomo

- dernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom mieszkalnych budynków jednorodzinnych (a także w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej). Mają oni prawo odliczyć od dochodu w zeznaniu składanym za 2020 rok (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 + załącznik PIT/O) wydatki poniesione na ich termoizolację, np. na zakup materiałów budowlanych i urządzeń, czy usług związanych z realizacją tego rodzaju przedsięwzięć. Maksymalna wysokość odliczenia to 53.000 zł. Kwotę, której podatnik nie zdołał odliczyć z powodu niewystarczającego dochodu, wolno mu potrącić w kolejnych latach (z ograniczeniem do 6 lat licząc od poniesienia pierwszego wydatku).

Ulga z tytułu wpłat na IKZE

Roczny podatek PIT można także obniżyć o składki wpłacone na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Maksymalny limit odliczenia jest równy górnej granicy kwoty składek na IKZE. W przypadku rozliczeń za 2020 rok limit ten wynosi 6.272,40 zł. Wpłaty na IKZE odlicza się od podstawy opodatkowania, w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37 (+ załącznik PIT/O).

Ulga na badania i rozwój

Innym odliczeniem, które można uwzględnić w zeznaniu podatkowym za 2020 rok jest tzw. ulga na badania i rozwój (B+R). Określa się ją również mianem ulgi na nowe technologie (art. 26e ustawy o PIT). Przysługuje ona podatnikom będącym przedsiębiorcami. Polega na odliczeniu od dochodu części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (tzw. koszty kwalifikowane). Koszty te zostały wymienione w art. 26e ust. 2 ustawy o PIT. Chodzi np. o wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy realizacji związanych z działalnością B+R, zakup specjalistycznego sprzętu, czy nabycie wykorzystywanych w tym zakresie surowców i materiałów.

Możliwość korzystania z ulgi została jednak wyłączona w odniesieniu do niektórych kategorii podatników, np. uzyskujących wyłącznie przychody z zysków kapitałowych.

Ponadto wysokość odliczenia w ramach ulgi (w zeznaniach PIT-36, PIT-36L + załącznik PIT/BR) jest limitowana, do wysokości 100% - 150% poniesionych kosztów.

Ulga z tytułu przekazanych darowizn

Wśród przysługujących podatnikom preferencji podatkowych jest również ulga z tytułu przekazanych darowizn na preferowane przez ustawodawcę cele, w tym na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), na cele kultu religijnego, na działalność charytatywno-opiekuńczą kościołów, na cele edukacji zawodowej itp. Łączna wartość odliczeń z tego tytułu (głównie w zeznaniach PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 + załącznik PIT/O) w większości przypadków nie może przekroczyć 6% osiągniętego przez podatnika dochodu.

Ponadto istnieje możliwość odliczania darowizn pieniężnych i rzeczowych na cele walki z COVID-19 (w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37 + załącznik PIT/O) – do wysokości 100% dochodu.

W zależność od daty darowizny na walkę z COVID-19, wolno odliczyć od 100 do 200% jej wartości. Na podobnych zasadach odliczane są darowizny tabletów i laptopów na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe.

Ulga dla honorowych krwiodawców

Podatnikom wolno także odliczać od dochodu darowizny przekazane na cele krwiodawstwa przez honorowych dawców krwi i jej składników. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy o PIT, ulga należy się w wysokości iloczynu:

  • kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi i

  • litrów oddanej krwi (lub jej składników).

W świetle wspomnianych przepisów zarówno za oddanie krwi, jak i osocza, zasadniczo przysługuje ta sama stawka rekompensaty w wysokości 130 zł za 1 litr.

Ulga jest też dodatkowo limitowana. Mianowicie odliczeniu przysługuje wartość faktycznie przekazanej darowizny (obliczona jako ww. iloczyn), ale nie więcej niż kwota stanowiącą 6% dochodu/przychodu darczyńcy. Wysokość ulgi, ustalana jest na podstawie zaświadczenia o oddanej krwi, mając na uwadze to, że za każdy oddany litr przysługuje 130 złotych rekompensaty i z uwzględnieniem wskazanego wcześniej procentowego limitu odliczeń. Ulgę na krew można uwzględniać w zeznaniach PIT-28, PIT-36 i PIT-37 (+ załącznik PIT/O).

Ulga na Internet

Inną popularną ulgą, z której nadal mogą korzystać podatnicy PIT – jest odliczenie od dochodu wydatków związanych z korzystaniem z Internetu. Wspomniane odliczenie przysługuje w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, jednakże nie może przekraczać faktycznie poniesionych na ten cel wydatków. Z ulgi wolno korzystać (pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków) tylko w dwóch kolejnych, następujących po sobie latach, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Zatem w rozliczeniu za 2020 rok ulgę może odliczyć podatnik, który nie uwzględnił jej w zeznaniach za lata 2018 i 2019, bądź wykazał ją tylko w zeznaniu za 2019 rok (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 + załącznik PIT/O).

Ulga abolicyjna 

Z kolei ulga abolicyjna jest adresowana do osób uzyskujących dochody za granicą, w krajach objętych umową, z której wynika mniej korzystna metoda unikania podwójnego opodatkowania (tj. metoda proporcjonalnego odliczenia). Polega ona na odliczeniu od podatku – pomniejszonego o kwotę składki zdrowotnej – kwoty stanowiącej różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu ww. metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Odliczenia nie stosuje się jednak, gdy dochody zostały uzyskane w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą politykę podatkową. Dzięki skorzystaniu z ulgi abolicyjnej (która została uregulowana w art. 27g ustawy o PIT) można uniknąć dodatkowego obowiązku podatkowego w Polsce. Podatnicy mogą ją uwzględniać w zeznaniach PIT-28, PIT-36, PIT-36L i PIT-37 (+ załącznik PIT/O).  Ulga abolicyjna w rozliczeniu za 2020 rok nie może przekraczać wysokości podatku zapłaconego za granicą.

Pozostałe

ulgi

i odliczenia

Oprócz wskazanych wcześniej preferencji podatkowych, poszczególni podatnicy rozliczający PIT za 2020 rok, w zależności od przysługujących im uprawnień – mogą również skorzystać z innych odliczeń, zarówno od dochodu, jak i od podatku. Dotyczy to m.in. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ulgi rehabilitacyjnej (np. na leki, na sprzęt rehabilitacyjny), odliczenia straty podatkowej, tzw. ulgi na złe długi, czy odliczenia zapłaconych składek zdrowotnych (do wysokości 7,75% podstawy). Z odliczeń mogą korzystać także przedsiębiorstwa w spadku (PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS).

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 1 pkt 2b,6, 6a i 9 oraz ust. 5, art. 26e, art. 26h, art. 27f, art. 27g, art. 52n ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).