PIT-28 (23)

PIT-28 (23)

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021 r.

PIT-28 w wersji 23 został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2346).