Inwentarz sporządzony na dzień 31 grudnia 201X roku

Wykaz składników  aktywów i pasywów (inwentarz), potwierdzony ich inwentaryzacją, sporządzają jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. Skorzystaj z gotowego wzoru.

wiper-pixel