Jak zaewidencjonować poradę lekarską online

Tomasz Burchard

Autor: Tomasz Burchard

Dodano: 18 maja 2020
starszy lekarz przed laptopem

Jak zaewidencjonować poradę lekarską online

Problem:Jestem lekarzem, posiadam kasę fiskalną od minimum 3 lat. W związku z koronawirusem mój gabinet jest tymczasowo zamknięty, jednak miałam sytuację, gdzie musiałam udzielić konsultacji telefonicznych, mailowych, a nawet odbyć rozmowę video. Otrzymałam zapłaty za udzielone konsultacje na mój rachunek bankowy. Odbiorcami usług były wyłącznie osoby fizyczne. Czy po otrzymaniu przelewu jestem zobowiązana nabić tę sprzedaż na kasę fiskalną, czy też mogę jej nie nabijać w związku ze zwolnieniem z ewidencjonowania niektórych czynności na kasie fiskalnej (pozycja 37 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji na kasie)? Jak należy prawidłowo postąpić, mając już kasę fiskalną?

Rozwiązanie:Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o VAT. W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Co istotne, kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. reguluje rozporządzenie ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienie z ewidencji na kasie

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku. Mianowicie w załączniku do rozporządzenia, stanowiącym wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wskazano w poz. 37 świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W myśl § 4 powyższe zwolnienie jest wyłączone dla wymienionych w tej regulacji świadczeń usług.

W myśl § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f (w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia), jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 37 złącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy, usługi medyczne świadczone przez lekarzy świadczone na odległość po spełnieniu poniższych warunków:

  • zapłata za usługę musi być dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę musi jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła

– mogą korzystać ze zwolnienia ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących.

Podstawa prawna:
  • Art. 111 ust. 1, art. 111 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 zm.).
  • § 2, § 4, poz. 37 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519).
Autor: Tomasz Burchard
Tomasz Burchard

Autor: Tomasz Burchard

doradca podatkowy
wiper-pixel