Uwaga! Nie wszyscy podatnicy mogą składać kwartalne deklaracje VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 29 stycznia 2020
deklaracje , dokumenty

Uwaga! Nie wszyscy podatnicy mogą składać kwartalne deklaracje VAT

Podatnicy dokonujący dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, stracili prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy podatnicy ci powinni zacząć składać deklaracje miesięczne zamiast kwartalnych.

Część małych podatników obowiązkowo (mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową) lub dobrowolnie (po zawiadomieniu o tym naczelnika urzędu skarbowego) składa deklaracje podatkowe za okresy kwartalne. Obecnie deklaracje te składane są na formularzu VAT-7K. Nie wszyscy jednak mali podatnicy mogą składać kwartalne deklaracje VAT-7K. Przepisami art. 99 ust. 3a ustawy o VAT określone bowiem zostały przypadki, w których prawo to składania tych deklaracji jest wyłączone.

Od 1 listopada 2019 r. może tak być również w przypadku dokonywania dostaw towarów lub świadczenia usług wymienionych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT (do 31 października 2019 r. mogło tak być tylko w przypadku dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT). Z nowego brzmienia art. 99 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT wynika, że jest tak w przypadku podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.

Zmiana ta mogła spowodować utratę od 1 listopada 2019 r. prawa do składania deklaracji kwartalnych przez podatników obecnie mających prawo składania takich deklaracji. Podatnicy, których to dotyczy, nie są jednak jeszcze obowiązani do składania deklaracji kwartalnych. Z art. 11 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. wynika bowiem, że podatnicy tacy obowiązani są do składania deklaracji miesięcznych dopiero począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 roku.

Utrata prawa do rozliczeń kwartalnych

Przykład

Podatnik prowadzący firmę budowlaną składał dotychczas deklaracje kwartalne VAT-7K. Ponieważ jego obrót z tytułu świadczenia usług znacznie przekracza 50.000 zł miesięcznie, od 1 listopada 2019 r. podatnik ten stracił prawo do składania deklaracji kwartalnych. Tym niemniej na podstawie przepisów przejściowych za IV kwartał 2019 r. podatnik ten powinien złożyć jeszcze deklarację VAT-7K. Pierwszą miesięczną deklarację VAT-7 podatnik ten powinien złożyć za styczeń 2020 roku.

Do obowiązków podatników zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT należy obowiązek aktualizacji danych zawartych w zgłoszeniu aktualizacyjnym w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana (zob. art. 96 ust. 12 ustawy o VAT). Ponieważ do danych tych należy, między innymi, informacja o rodzaju składanych deklaracji VAT, podatnicy, o których mowa, obowiązani są do aktualizacji swoich zgłoszeń VAT-R. Aktualizacja ta polega na:

  • zaznaczeniu kwadratu 50 oraz
  • wpisaniu 1 i 2020 w poz. 56 i 57.

W mojej ocenie dniem wystąpienia zmiany, o której mowa, jest 1 stycznia 2020 r. To bowiem od tego dnia podatnicy, o których mowa, są obowiązani do składania miesięcznych deklaracji VAT-7. Uważam w związku z tym, że termin na dokonanie aktualizacji zgłoszenia VAT-R przez podatników, o których mowa, upłynął 8 stycznia 2020 r. Zastrzec jednak należy, że można się również spotkać ze stanowiskiem, że termin ten upływał nie 8 stycznia 2020 r., lecz 7 stycznia 2020 r. Nie było przy tym przeszkód, aby aktualizacji zgłoszenia VAT-R, o której mowa, podatnicy dokonywali jeszcze w trakcie 2019 roku. Przepisy nie zakazują bowiem zgłaszania w ramach aktualizacji VAT-R zmian przed ich wystąpieniem.

Aktualizacja w 2019 roku

Przykład

Podatnik z poprzedniego przykładu obowiązany był w terminie 8 stycznia 2020 r. (chociaż ze względów profilaktycznych wskazane było, aby aktualizacji takiej podatnik dokonał przynajmniej dzień wcześniej), złożyć aktualizację zgłoszenia VAT-R z zaznaczonym kwadratem 5 oraz wpisanymi 1 i 2020 r. w poz. 56 i 57.

Prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT-7K może być wyłączone również w przypadku małych podatników rozliczających VAT metodą kasową.

W przypadkach takich utrata prawa do składania kwartalnych deklaracji VAT-7K nie jest jednak równoznaczna z utratą prawa do rozliczania VAT metodą kasową. W konsekwencji mali podatnicy rozliczający VAT metodą kasową, którzy w świetle omawianych przepisów stracili prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT-7K, począwszy od rozliczenia za styczeń 2020 r. VAT metodą kasową rozliczają w ramach miesięcznych deklaracji VAT-7 (chyba że zrezygnują ze stosowania metody kasowej lub z innego powodu utracą prawo do stosowania tej metody).

Podstawa prawna:

Art. 99 ust. 3a pkt 2 oraz art. 96 ust. 12 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).

Art. 11 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1751 ze zm.).

Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
wiper-pixel