Jakie są skutki w VAT związane z odwołaniem imprezy, na którą pobrano zaliczki

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 24 kwietnia 2020
ręce wydzierają sobie dolara

Problem: Z uwagi na pandemię koronawirusa izba odwołała organizowane przez nią konferencje (ponad 300 osób – w tym okresie obowiązywał zakaz zgromadzeń powyżej 1.000 osób, jednak już po chwili wprowadzono taki zakaz dla zgromadzeń ponad 50 osób). Z troski o zdrowie swoich klientów odwołano konferencję i firmy, które przed jej rozpoczęciem wpłaciły zaliczki na jej poczet otrzymają zwrot swoich środków, jednak w wysokości 80%. 20% izba zostawia na pokrycie wydatków, które musiała jednak ponieść w związku z niezorganizowaniem konferencji. Czy 20% wartości, które izba zatrzyma stanowi świadczenie usługi opodatkowane VAT, czy stanowi jakąś formę kary i nie podlega opodatkowaniu VAT?

 

Rozwiązanie: Uważam, że otrzymanie wskazanych kwot nie podlega opodatkowaniu VAT.

Opodatkowaniu VAT podlegają przede wszystkim odpłatne dostawy towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT), przy czym:

1)      przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (zob. art. 7 ust. 1 ustawy o VAT),

2)      przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (zob. art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

W przedstawionej sytuacji na klientów nie zostało przeniesione prawo do rozporządzania towarami jak właściciel ani izba w ostatecznym rozrachunku nie dokona żadnego świadczenia na rzecz klientów. Uważam w związku z tym, że zatrzymane przez izbę kwoty nie stanowią wynagrodzenia z tytułu podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT czynności.

Jest to sytuacja podobna do istniejącej w przypadku otrzymywania odszkodowań oraz kar umownych, chociaż wskazanych kwot raczej nie można uznać za kwoty odszkodowań lub kar umownych. Otrzymanie wskazanych kwot nie podlega opodatkowaniu VAT. Jest tak, gdyż kwoty te nie stanowią wynagrodzenia z tytułu żadnej z czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
wiper-pixel