Zwrot wydatków na materiały budowlane

Dodano: 1 października 2019
domek na pliku pieniędzy

Zwrot wydatków na materiały budowlane

Limit dla osób ubiegających się o zwrot wydatków składających wnioski w IV kwartale 2019 r. wynosi 38.278 zł.

Zwrot wydatków dotyczy tylko budowy (rozbudowy) domu jednorodzinnego lub przebudowy budynku niemieszkalnego na lokal mieszkalny realizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego po 1 stycznia 2014 r. albo na podstawie zgłoszenia budowy (art. 20 ust. ust. 3 pkt 2 ustawy). Prawo do zwrotu nie przysługuje natomiast w przypadku zakupu materiałów budowlanych przeznaczonych na remont budynku mieszkalnego oraz lokalu mieszkalnego.

Podstawą ubiegania się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych jest wniosek, zaś dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu tych wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Przy czym wniosek o zwrot ww. wydatków osoba fizyczna składa tylko raz, nie później niż do końca roku, w którym zgodnie z prawem miało miejsce przystąpienie do użytkowania wybudowanego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (art. 23 ust. 2 ww. ustawy).

Podstawa prawna:

ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1116),

obwieszczenie ministra infrastruktury i rozwoju z 24 grudnia 2013 r., w sprawie ogłoszenia obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. wykazu materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MIiR poz. 6).