Czy nabycie auta z USA pozwala na jego sprzedaż w procedurze marży

Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Dodano: 23 lipca 2020
kontenery, plac z kontenerami

Czy nabycie auta z USA pozwala na jego sprzedaż w procedurze marży

Problem: Klient naszego biura prowadzi handel samochodami i nabył auta z USA – w większości kupowane od osób fizycznych. Wszelkie procedury celne są odprawiane w porcie w Niemczech, a następnie samochody dostarczane są do Polski do firmy naszego klienta. Czy klient ma prawo taki samochód sprzedać na fakturę VAT Marża?

Rozwiązanie: Stosownie do art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku podatnika dokonującego dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża stanowiąca różnicę między kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku.


Przez towary używane rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112) (zob. art. 120 ust.1 pkt 4 ustawy o VAT). Rozumiem, że nabywane auta spełniają definicją towarów używanych.

Przez kwotę sprzedaży rozumie się całkowitą kwotę, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać z tytułu dostawy towarów od nabywcy lub osoby trzeciej, wliczając w to otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty bezpośrednio związane z tą dostawą, podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze oraz koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, którymi podatnik obciąża nabywcę, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT (zob. art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT). Przez kwotę nabycia rozumie się wszystkie składniki wynagrodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT, które dostawca towarów otrzymał lub ma otrzymać od podatnika (zob. art. 120 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT).

Stosownie do art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, przepisy art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT dotyczą dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, które podatnik nabył od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej;

2) podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT;

3) podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana zgodnie z art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT;

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

5) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5 ustawy o VAT, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Pod lupą fiskusa

Jak wskazał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2016 r. nr 2461-IBPP2.4512.668.2016.3.AZe „(…)  Katalog zawarty w art. 120 ust. 10 ustawy jest katalogiem zamkniętym. Zatem jest to wyliczenie wszystkich możliwych sposobów nabycia towarów używanych, które upoważniają do zastosowania procedury opodatkowania marży do dalszej sprzedaży nabytych towarów używanych. W tym kontekście stwierdzić należy, że w ww. katalogu nie został wymieniony import jako sposób nabycia towarów używanych. Ponadto z przywołanego przepisu wynika, że procedura opodatkowania marży znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy nabycie towaru używanego przez podatnika jest nieopodatkowane, z uwagi na status zbywcy określony w ww. artykule. W żadnym z tych przypadków nie występuje jednak podatek naliczony z tytułu nabycia tych towarów używanych, tak jak to ma miejsce przy imporcie towarów.

Ponadto, jak wskazał TSUE w wyroku z 3 marca 2011 r. w sprawie o sygn. akt C‑203/10 (Direkcija „Obżałwane i uprawlenie na izpyłnenieto” – Warna przeciwko Auto Nikołowi OOD):

„(…)

1). Artykuł 314 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że procedura marży nie ma zastosowania do dostaw towarów takich jak używane części do pojazdów samochodowych, które zostały osobiście zaimportowane do Unii Europejskiej przez podatnika-pośrednika na podstawie zasad ogólnych podatku od wartości dodanej.

2). Artykuł 320 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2 dyrektywy 2006/112 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on przepisowi krajowemu przewidującemu przeniesienie na późniejszą dostawę podlegającą zasadom ogólnym podatku od wartości dodanej prawa podatnika‑pośrednika do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego na podstawie rzeczonych zasad przy przywozie towarów innych niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki.

3). Artykuł 314 oraz art. 320 ust. 1 akapit pierwszy i ust. 2 dyrektywy 2006/112 mają skutek bezpośredni, który uprawnia jednostkę do powoływania się na nie przed sądem krajowym w celu wyłączenia stosowania uregulowania krajowego, które jest niezgodne z tymi przepisami”.

Wydaje się zatem, że rozpatrywanej sprawie nie ma możliwości zastosowania do odprzedaży tych aut sprowadzonych z USA procedury VAT marża.


Podstawa prawna:

Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Autor: Marcin Szymankiewicz
Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji (książki i artykuły) z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni ekspert Portalu FK.