Czy podatnik ma obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 16 listopada 2020
dd996fc56b82d9c4769c1afec683400be6b6436b-xlarge

Czy podatnik ma obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego

Pytanie:

Czy posiadanie konta bankowego do działalności gospodarczej jest obowiązkowe? Chodzi o czynnego podatnika VAT, który prowadzi najem pomieszczeń i nie wystawia faktur, których wartość przekracza 15.000 zł.

Pytanie:

Czy posiadanie konta bankowego do działalności gospodarczej jest obowiązkowe? Chodzi o czynnego podatnika VAT, który prowadzi najem pomieszczeń i nie wystawia faktur, których wartość przekracza 15.000 zł.

Odpowiedź:

Z art. 108e ustawy o VAT wynika obowiązek posiadania przez podatników VAT rachunku, do którego prowadzony jest rachunek VAT. Obowiązek taki wynika z art. 108e ustawy o VAT. Obowiązek ten ciąży na wszystkich podatnikach, którzy dokonują dostaw towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, oraz podatnikach nabywających te towary lub usługi.

Rachunki VAT są prowadzone przez banki oraz społeczne kasy oszczędnościowo-kredytowe do rachunków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (tzw. firmowych). Oznacza to konieczność posiadania takich rachunków przez podatników, którzy dokonują zakupu towarów lub świadczą usługi, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (usługi wynajmu nie stanowią takich usług), lub nabywają takie towary lub usługi.

W innych przypadkach posiadanie odrębnego firmowego rachunku bankowego nie jest konieczne, gdyż nie ma przepisu, który stanowiłby wprost, że przedsiębiorcy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) obowiązane są do posiadania odrębnego konta dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Co prawda, z art. 19 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców wynika obowiązek dokonywania oraz przyjmowania niektórych płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, lecz z przepisów nie wynika, aby musiał to być oddzielny rachunek związany z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Podobnie ma się rzecz z przepisem art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej, który wskazuje, że zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu, lecz nie wynika z niego, aby musiał to być przelew dokonany z oddzielnego rachunku związanego z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Zwrócić jednak należy uwagę, że towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT jest na tyle dużo, że są one przez podatników dość często nabywane. W związku z tym łatwo przeoczyć nabycie towaru lub usługi wymienionego w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, a tym samym powstanie „firmowego” obowiązku posiadania rachunku bankowego. Dlatego ze względów profilaktycznych warto posiadać taki rachunek bankowy, nawet jeżeli aktualnie podatnik nie nabywa towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Podstawa prawna:
  • Art. 108e oraz załącznik nr 15 do ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
  • Art. 19 ust. 1 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).
  • Art. 61 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.