Zobacz, jakie korzyści może przynieść wiążąca informacja stawkowa

Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

Dodano: 19 października 2020
884bab72e53cdb3c51cc83f4bb1ca0ed66e91fa4-xlarge

Zobacz, jakie korzyści może przynieść wiążąca informacja stawkowa

dniem 1 lipca 2020 r. zmianie uległ sposób identyfikacji towarów poprzez zastąpienie krajowej klasyfikacji PKWiU (2008) Nomenklaturą scaloną (CN) oraz usług PKWiU (2015). Na szczęście również od lipca podatnicy mogą pełni korzystać ochrony, jaką daje instytucja wiążącej informacji stawkowej (WIS). Na podstawie WIS podatnicy bowiem otrzymują gwarancję, że dla sprzedawanych przez nich towarów bądź usług, została z astosowana prawidłowa stawka VAT.

Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowanym wykazem towarów Unii Europejskiej dostępnym na stronie internetowej MF funkcjonującym od dawna w ramach taryfy celnej i podatku akcyzowym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, co uległo zmianie po wprowadzeniu nowych zasad identyfikacji towarów i usług Nomenklatury scalonej (CN) i PKWiU 2015.

Uproszczenie stawek VAT

Przede wszystkim wprowadzono uproszczenie w zakresie stawek VAT, polegające na obowiązywaniu jednej stawka, dla poszczególnych działów nomenklatury scalonej – całej grupy towarów CN. Do 30 czerwca 2020 r. istniały przypadki, kiedy dla jednej grupy towarów istniały trzy stawki podatku VAT. Każda jednostka gospodarcza będąca podatnikiem VAT dokonująca sprzedaży towarów i usług jest zobowiązana do stosowania właściwych stawek VAT.

Określenie stawki

Celem prawidłowego przypisania stawki należy zweryfikować zastosowanie właściwej wartości VAT poprzez sprawdzenie załącznika numer 10 do ustawy o VAT w zakresie stosowania stawki 5% i załącznika numer 3 w zakresie stosowania stawki 8%. Dopiero kiedy nie znajdziemy sprzedawanego towaru lub usługi w CN lub PKWiU przypisanych do obniżonych stawek, zastosujemy stawkę podstawową w wysokości 23%.

Na przypisanie prawidłowego numeru CN są dwie metody:

1. Ustalenie numeru CN i PKWiU 2015 – jest to łatwiejszy proces, jeśli posiadamy starą numerację PKWiU (2008), ustalamy wtedy klucz powiązań pomiędzy PKWiU (2008) a nowymi klasyfikacjami. Główny Urząd Statystyczny udostępnił taki klucz powiązań.

2. Jeśli nie mamy starego PKWiU (2008), korzystamy z opisu klasyfikacji, aby przypisać prawidłowy numer CN lub PKWiU (2015).

Podatnicy są zobowiązani sprawdzić nową klasyfikację według działu, pozycji, podpozycji lub kodu nomenklatury scalonej dlatego, że zmiana CN powoduje zmianę stawki VAT. Warto w tym miejscu spróbować odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób, mając dane PKWiU, możemy uzyskać informację o prawidłowym numerze Nomenklatury scalonej? Najprostszą metodą jest skorzystanie z klucza powiązań pomiędzy PKWiU 2008 a PKWiU 2015, który znajdziesz w zakładce E-booki na stronie produktowej poradnika (www.portalVAT.pl).

Następnie trzeba skorzystać z danych zawartych w załącznikach numer 3 i 10 do ustawy o podatku od towarów i usług. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy sprzedawane przez nas towary mają taką samą stawkę VAT, jaka była przypisana przed 1 lipca 2020 r., czy też uległa ona zmianie.

Pamiętajmy, że musimy prawidłowo zakwalifikować towary według nowych zasad zgodnie z nomenklaturą CN, co wiąże się z dodatkowym obowiązkiem polegającym na wprowadzeniu do kas fiskalnych i systemów magazynowych zmian stawek w VAT.

Wystąpienie o WIS

Co zrobić, jeśli jednak nie mamy pewności, czy konkretny towar czy usługa są sklasyfikowane pod daną pozycją CN lub PKWiU (2015)? Możemy wtedy skorzystać z prawa wystąpienia z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji skarbowej (WIS). Warto wówczas wystąpić o WIS, która zapewni klientowi ochronę i umożliwi prawidłowe przyporządkowanie stawki podatku od towarów i usług. Organ podatkowy nie może kwestionować wysokości stawki VAT zastosowanej przez podatnika na podstawie uzyskanej WIS.

Jeśli chcemy otrzymać WIS, należy złożyć wniosek (formularz WIS-W) osobiście lub za pośrednictwem poczty do Krajowej Informacji Skarbowej na adres Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko – Biała lub poprzez e-PUAP za pośrednictwem elektronicznej platformy http://epuap.gov.pl/wsp/portal/.

Wniosek o WIS na jeden towar lub usługę podlega opłacie 40 zł (art. 42d i 42e ustawy o VAT). Jeżeli wniosek dotyczy świadczenia złożonego, opłata będzie ustalana jako iloczyn kwoty 40 zł oraz liczby towarów lub usług składających się na to świadczenie.

  • Przykład:

Wniosek o WIS

Przykład

Podatnik składa wniosek o wydanie WIS dla usługi – w jego ocenie mającej charakter usługi kompleksowej – składającej się z 3 usług.

Opłata za wniosek o wydanie WIS wynosi zatem: 40 zł 3 = 120 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

Nr rachunku to:

25 1010 1212 0064 6422 3100 0000 (w tytule należy wpisać „za wydanie WIS” oraz wskazać dane identyfikacyjne wnioskodawcy, np. NIP/PESEL).

W przypadku gdy do rozpatrzenia wniosku o wydanie WIS konieczne będzie dokonanie dodatkowych badań lub analiz, wówczas dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty z tego tytułu.

Wysokość opłaty i termin jej uiszczenia będą określone w postanowieniu, na które przysługuje podatnikowi zażalenie. Opłata za dodatkowe badania i analizy ma pokryć rzeczywiste koszty ich przeprowadzenia przez określone podmioty, którym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zleci ich wykonanie.

Na wezwanie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, zaliczki na pokrycie opłaty z tytułu dodatkowych badań lub analiz. W przypadku nieuiszczenia tej zaliczki we wskazanym terminie wniosek o WIS zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia – w tym zakresie zostanie wydane stosowne postanowienie, na które podatnikowi będzie przysługiwało zażalenie. Opłaty za dodatkowe badania i analizy również powinny być wpłacane na ww. rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej.

Trzeba też zaznaczyć, że wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku w jego zakresie przedmiotowym nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celnoskarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu skarbowego.

Zapamiętaj!

Wydanie dokumentu WIS bez danych identyfikujących strony umieszcza się bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Trzeba pamiętać, że podatnicy mogli występować z wnioskiem o wydanie WIS już od 1 listopada 2019 r., przy czym WIS dotyczy stanu prawnego, który obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Od tego dnia bowiem są stosowane przepisy dotyczące nowej matrycy stawek VAT, której elementem jest system WIS (art. 7 ust. 3 ustawy nowelizującej z 9 sierpnia 2019 r. zmieniony art. 63 ustawy z 31 marca 2020 r. COVID-19).

Własna propozycja klasyfikacji

Wniosek może zawierać własną propozycję klasyfikacji towaru albo usługi. Nie jest to jednak obowiązkowe. Wystarczy, że wnioskodawca wyczerpująco opisze przedmiot wniosku (towar, usługę albo świadczenie złożone). Wnioskodawca ma jednak obowiązek wskazania klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa.

Organ wydający WIS nie jest jednak związany z zaproponowaną klasyfikacją przez wnioskodawcę – po analizie zebranego materiału zaklasyfikuje przedmiot wniosku według odpowiedniej klasyfikacji i określi właściwą stawkę podatku.

WIS a interpretacja indywidualna

WIS wskazuje podatnikowi właściwą dla danego towaru albo usługi, albo świadczenia złożonego stawkę podatku VAT w powiązaniu z właściwą klasyfikacją tego towaru albo usługi, albo świadczenia złożonego według stosownej klasyfikacji. W tym znaczeniu WIS jest instrumentem łączącym w pewnym zakresie cechy opinii klasyfikacyjnych (wydawanych dotychczas przez GUS) z interpretacjami indywidualnymi (wydawanymi w trybie ustawy Ordynacja podatkowa).

WIS wskazuje prawidłową stawkę VAT dla towaru albo usługi, albo świadczenia złożonego. W zakresie objętym WIS nie są zatem wydawane interpretacje indywidualne w trybie ustawy Ordynacja podatkowa.

W wielu przypadkach określenie prawidłowej stawki podatku dla towaru lub usługi wiąże się z wcześniejszym wyeliminowaniem możliwości zastosowania w danej sytuacji zwolnienia od podatku. Ponadto z wnioskiem o wydanie WIS może wystąpić podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego, tj. zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Kwestie zwolnień od podatku nie będą jednak przedmiotem WIS. Każda decyzja WIS zawiera zastrzeżenie, że ustalona w niej stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, w którym nie ma zastosowania zwolnienie z podatku VAT.

Decyzje WIS są zamieszczane w wyszukiwarce wiążących informacji stawkowych, która znajduje się w zakładce „Informacje podatkowe i celne”: https://kis.gov.pl/pl/informacje-podatkowe-i-celne/wiazace-informacje-stawkowe-wyszukiwarka

Podstawa prawna:
  • Art. 42-42i ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Barbara Dąbrowska
Barbara Dąbrowska

Autor: Barbara Dąbrowska

absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów i compliance w firmie consultingowej, manager Działu Księgowości w międzynarodowej firmie leasingowej, trener – wykładowca Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
wiper-pixel