Wysokość opłaty ewidencyjnej

Dodano: 1 stycznia 2020

Wysokość opłaty ewidencyjnej

Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi:

1) 0,5 zł za:

a) wydanie:

- dowodu rejestracyjnego,

- pozwolenia czasowego,

- zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej),

- nalepki kontrolnej,

- karty pojazdu dla pojazdu samochodowego innego niż określony w art. 77 ust. 1 ustawy,

- prawa jazdy, w tym za wydanie nowego prawa jazdy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

- pozwolenia na kierowanie tramwajem, w tym za wydanie nowego pozwolenia na kierowanie tramwajem na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

- zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,

- zaświadczenia ADR,

- blankietu profesjonalnego dowodu rejestracyjnego,

- zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych (zalegalizowanej profesjonalnej tablicy rejestracyjnej),

b) przedłużenie okresu ważności:

- prawa jazdy określonej kategorii,

- pozwolenia na kierowanie tramwajem,

- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,

- zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,

c) rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie:

- pojazdem uprzywilejowanym,

- pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne,

d) wymianę:

- na podstawie art. 150 ust. 1 ustawy, prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem,

- prawa jazdy na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

- ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą,

- prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej,

e) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem,

f) przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami,

g) skierowanie na:

- kurs reedukacyjny,

- badanie, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,

h) wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2) 1 zł za:

a) wpis osoby do:

- ewidencji instruktorów,

- ewidencji wykładowców,

- ewidencji egzaminatorów,

- ewidencji uprawnionych lekarzy,

- ewidencji uprawnionych psychologów,

- ewidencji instruktorów techniki jazdy,

b) wpis przedsiębiorcy do:

- rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

- rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, - rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,

- rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia,

c) przeprowadzenie badania technicznego pojazdu,

d) wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców informacji o rozszerzeniu zakresu prowadzonego szkolenia,

e) wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,

f) wydanie karty parkingowej:

- osobie, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy,

- placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3 ustawy,

g) wpis do prawa jazdy informacji o ograniczeniu uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1288).