Urlop ojcowski

Dodano: 1 stycznia 2015

Urlop ojcowski

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Przepis, który przyznaje pracownikowi - ojcu dziecka prawo do urlopu ojcowskiego obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.

Wymiar urlopu ojcowskiego w 2015 r. wynosi 2 tygodnie.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Podstawa prawna:
  • art. 1823 Kodeksu pracy