Kalkulator składek ZUS

Dodano: 1 stycznia 2021

Kalkulator składek ZUS

Za pomocą tego kalkulatora obliczysz wysokość składek na ZUS za pracowników oraz za młodocianych  zatrudnionych w Twojej firmie.


Na podstawie przepisów pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Zasadą jest również podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązek ten powstaje od dnia nawiązania stosunku pracy z daną osobą i trwa do dnia ustania tego stosunku. Na jego istnienie nie ma wpływu to, na jaki czas została np. zawarta umowa o pracę, ani określony w niej wymiar czasu pracy danego pracownika. Nie ma również znaczenia wysokość jego wynagrodzenia, jak również to, czy pracownik ma już inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. w postaci umowy o pracę zawartej z innym pracodawcą.WAŻNE
Każda umowa odrębnie podlega zgłoszeniu do wszystkich ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, chorobowego, wypadkowego oraz zdrowotnego.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników


Zasady regulujące podleganie ubezpieczeniom społecznym na terytorium Polski zostały określone w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa). Wśród podmiotów objętych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym wskazano m.in. osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są pracownikami (art. 6 ust. 1). W związku z tym pracodawca jako płatnik ma obowiązek odprowadzać z tego tytułu składki ZUS  (na ubezpieczenie emerytalne – w wysokości 19,52% podstawy wymiaru; na ubezpieczenia rentowe – w wysokości 8% podstawy wymiaru; na ubezpieczenie chorobowe – w wysokości 2,45% podstawy wymiaru).

WAŻNE
Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika będzie wówczas przychód w rozumieniu przepisów ustawy o PIT osiągany u polskiego pracodawcy z tytułu pozostawania w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1 ustawy systemowej).

Sprawdź też:
E-wizyta w ZUS jest już dostępna w całej Polsce

Wysokość składek na poszczególne ubezpieczenia w 2021 roku przedstawia poniższa tabela.

 

Ubezpieczenie

Łącznie

Część składki finansowana przez pracownika

Część składki finansowana przez pracodawcę

Emerytalne

19,52%

 

9,76%

 

9,76%

 

Rentowe

8%

 

1,5%

 

6,5%

 

Chorobowe

 

2,45%

 

 

2,45%

 

 

Wypadkowe

 

 

 1,67%

 

Składki ZUS za pracowników młodocianych


W przypadku młodocianego w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy, podstawę naliczenia składek ZUS stanowi wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim. Stosunek procentowy, o którym mowa, wynosi nie mniej niż: 5% - w pierwszym roku nauki, 6% - w drugim roku nauki, 7% - w trzecim roku nauki. Natomiast jeśli młodociany odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, minimalne ustawowe wynagrodzenie nie może być  niższe niż 4% przeciętnego wynagrodzenia.

Sprawdź też:
Ulga dla młodych pracowników

Jak korzystać z kalkulatora


W celu obliczenia składek na ZUS od zatrudnionych pracowników, wpisz w odpowiednich rubrykach kalkulatora wysokość przychodów tych osób ze stosunku pracy (Podstawa wymiaru składki). Kalkulator wyliczy wysokość tych składek m.in. w rozbiciu na składki z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego, a także w podziale na części finansowaną przez pracownika oraz płatnika.

Sprawdź też:

Zatrudnienie w dwóch firmach – jakie składki na ZUS płacić

Jakie składki powinny być opłacane za emeryta zatrudnionego na umowę o pracę prowadzącego swoją firmę

Kiedy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej nie podlega oskładkowaniu

Podstawa prawna:

•    art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11, art. 12, art. 13, art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 266 ze zm.),
•    § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).

Słowa kluczowe:
ZUS
wiper-pixel