Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r., poz. 2104)

Dz.U.19..2104
rozporządzenie
Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
(Dz.U. z dnia 31 października 2019 r.)

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzory:
1)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7), o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia, deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7K), o której mowa w art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz objaśnienia do tych deklaracji, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
2)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
3)
deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§ 2.
Wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone w:
1)
załącznikach nr 1, 4 i 5 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za listopad 2019 r.;
2)
załączniku nr 2 do rozporządzenia stosuje się, począwszy od rozliczenia za czwarty kwartał 2019 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Załącznik 1 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7)
Załącznik 2 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7K)
Załącznik 3 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)
Załącznik 4 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-8)
Załącznik 5 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-9M)