Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 2109)

Dz.U.19..2109
rozporządzenie
Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej
(Dz.U. z dnia 31 października 2019 r.)

Na podstawie art. 42b ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
Załącznik WNIOSEK O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ (WIS-W)
Załącznik ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE WIĄŻĄCEJ INFORMACJI STAWKOWEJ (WIS-W/A)
wiper-pixel