Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz.U. z 2019 r., poz. 1007)

Dz.U.19..1007
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu
(Dz.U. z dnia 30 maja 2019 r.)

Na podstawie art. 103 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.
Określa się wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Do dnia 31 grudnia 2019 r. może być stosowany wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu, określony w załączniku do rozporządzenia uchylanego w § 3, z tym że nie jest wymagane opatrzenie informacji pieczątką podatnika lub osoby reprezentującej podatnika.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (Dz. U. poz. 780).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.
Załącznik Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23)