Kalkulator polecenie wyjazdu

Dodano: 1 stycznia 2018

Kalkulator polecenie wyjazdu

Polecenie wyjazdu służbowego pomoże w dokonywaniu prawidłowych rozliczeń z pracownikiem. Ze względów dowodowych taki dokument warto sporządzić w formie pisemnej. Jak przygotować polecenie wyjazdu dla pracownika udającego się w podróż służbową?

Polecenie odbycia podróży służbowej wydaje pracodawca.Jest to dokument, który potwierdza odbycie podróży służbowej, jest też podstawą do rozliczenia kosztów delegacji.  

Z orzeczenia sądu

Podstawę formalną podróży służbowej stanowi po pierwsze polecenie wyjazdu. Polecenie takie powinno określać zadanie oraz termin i miejsce jego realizacji. Zadanie musi być skonkretyzowane; nie może mieć charakteru generalnego (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt: III AUa 1132/12).

Polecamy w Portalu FK:


Co powinno się znaleźć w poleceniu wyjazdu służbowego?  

Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać dane pracownika, który wysyłany jest w delegację służbową oraz informacje dotyczące wyjazdu:  

·        numer polecenia

·        cel wyjazdu,

·        miejscowość, w której rozpoczęła się i zakończyła się podróż,

·        termin wyjazdu,

·        okres trwania wyjazdu,

·        określenie środka transportu,

·        wysokość zaliczki, jaką otrzymał pracownika na pokrycie kosztów podróży,

·        termin rozliczenia się z delegacji,

·        podpis kierownika zakładu pracy lub osoby do tego upoważnionej. 

Jak działa kalkulator polecenie wyjazdu służbowego?

Wszystkie te wymienione dane wpisujesz w poleceniu wyjazdu służbowego.  Pamiętaj, że polecenie wyjazdu służbowego podpisuje pracodawca lub osoba upoważniona. 

W części „Potwierdzenie pobytu służbowego” pracownik uzyskuje potwierdzenie pobytu w miejscu, do którego udał się w podróż służbową. W tej rubryce musi się znaleźć data przyjazdu, wyjazdu. Konieczne jest też pieczątka i podpis osoby potwierdzającej obecność pracownika. Na poleceniu wyjazdu służbowego musi się też znaleźć podpis osoby delegowanej. 

Rozliczaj podróże służbowe:

·      Kalkulator rozliczenia podróży zagranicznych

·      Kalkulator krajowej podróży służbowej 

Co przysługuje pracownikowi w związku podróżą służbową?

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową (art. 77(5) Kodeksu pracy).  

Przedsiębiorcy mają możliwość ustalania diet, ryczałtów itp. na dowolnym poziomie, ale nie mogą być one niższe niż podane w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).   

Z tytułu podróży służbowej, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

  • diety;
  • zwrot kosztów:
  • przejazdów,
  • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
  • noclegów,
  • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Skorzystaj ze wskaźników:

· Delegacje krajowe

· Diety zagraniczne

 

Podstawa prawna:

rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).