Czy rozszerzenie działalności wymaga instalacji kasy fiskalnej

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 2 lipca 2020
Kobieta niesie kasę fiskalną

Czy rozszerzenie działalności wymaga instalacji kasy fiskalnej

Problem: Firma budowlana wykonuje prace dla inwestorów prowadzących działalność gospodarczą. W maju i czerwcu 2020 roku uruchomiła produkcję pomocniczą, wykonując grille, które sprzedaje osobom fizycznym. Sprzedając, wystawia dla wszystkich faktury. Płatność następuje przelewem. W tych miesiącach dokonała sprzedaży na około 9.000 zł. Czy w takim przypadku musi zainstalować kasę fiskalną, mimo że sprzedaż ta jest tylko sezonowa i wynika z epidemii koronawirusa?

Rozwiązanie: Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób prywatnych (tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych) podlega, co do zasady, ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących (zob. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT). Istnieją jednak zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, które określa rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania.

Rozporządzenie to między innymi zwalnia z obowiązku ewidencjonowania dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) (zob. § 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Z treści pytania nie wynika jednak, aby grille firma budowlana, o której mowa, sprzedawała wysyłkowo. Najprawdopodobniej zatem zwolnienie to nie wyłącza konieczności zainstalowania przez firmę, o której mowa, kasy rejestrującej.

Wskazane rozporządzenie zwalnia także z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (zob. § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Istnienie tego zwolnienia powoduje, że firma budowlana, o której mowa:

  • początkowo jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, a więc nie musi instalować kasy rejestrującej – jeżeli rozpoczynając sprzedaż grilli na rzecz osób prywatnych przewidywała, że jej obrót z tytułu tej sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2020 roku kwoty 20 000 zł; w takim przypadku firma utraci prawo do tego zwolnienia (a w konsekwencji stanie się obowiązana do zainstalowania kasy rejestrującej) po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym sprzedaż podatnika przekroczy w 2020 r. ten limit (zob. § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania),
  • była od początku obowiązana do ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, a więc miała obowiązek zainstalować kasy rejestrujące – jeżeli rozpoczynając sprzedaż grilli na rzecz osób prywatnych, przewidywała, że jej obrót z tytułu tej sprzedaży przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2020 roku kwotę 20.000 zł.

Bez wpływu pozostaje przy tym okoliczność, że sprzedaż przedmiotowych grilli ma charakter sezonowy. Przepisy nie przewidują, aby była to okoliczność istotna z punktu widzenia obowiązku ewidencjonowania.

Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.