Jak należy wypełnić pole „data sprzedaży” w nowym JPK_VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 2 lipca 2020
zmartwiony człowiek nad laptopem

Jak należy wypełnić pole „data sprzedaży” w nowym JPK_VAT

Problem: Co powinno być wpisywane w JPK_VAT w pozycji „data sprzedaży” dla usług ciągłych takich jak najem czy ochrona?

Rozwiązanie: Z dniem 1 lipca 2020 r. miały wejść w życie przepisy nakładające na podatników VAT obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego (dalej nazywanego nowym plikiem JPK_VAT) wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT (zob. dodawane art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy o VAT). Tak się jednak nie stanie. Pod koniec maja 2020 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało bowiem o przesunięciu tej daty na 1 października 2020 r. (dla wszystkich podatników). Stosowną zmianę przewiduje art. 63 ustawy dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

W przypadku zakupów w nowym pliku JPK_VAT (podobnie zresztą jak w obecnie przesyłanym pliku JPK_VAT) nie będzie wypełniane pole, lecz DataZakupu oraz DataWpływu. W polach tych – jak wynika z Broszury informacyjnej dot. struktury JPK_VAT z deklaracją – wykazywane będą, odpowiednio, data wystawienia dowodu zakupu oraz data wpływu dowodu zakupu. A zatem wykazując zakupy w nowym pliku JPK_VAT, nie trzeba będzie wykazywać daty sprzedaży.

Pole DataSprzedazy będzie wypełniane jedynie w przypadku wykazywania sprzedaży w nowym pliku JPK_VAT i trzeba w nim będzie wykazywać – jak wynika ze wskazanej Broszury – datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia dowodu. W omawianych przypadkach datą tą jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego (zob. art. ١٩a ust. ٣ ustawy o VAT). Pole DataSprzedazy będzie polem opcjonalnym (nie będzie wypełniane, jeżeli data dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty nie jest określona lub nie różni się od daty wystawienia dowodu sprzedaży). W konsekwencji będzie ono mogło być pozostawiane puste.

  • Art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Podstawa prawna:
  • Art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.