Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy o JPK_VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 24 kwietnia 2020
kalkulator z napisem HELP

Sprawdź, jak w praktyce stosować nowe przepisy o JPK_VAT

Począwszy od rozliczenia za lipiec 2019 r. przesyłany będzie tzw. nowy plik JPK_VAT. W ramach tego pliku przesyłana będzie nie tylko ewidencja VAT (jak rzecz się ma dotychczas), ale również deklaracje VAT. W niniejszym artykule wskazane i omówione zostaną zasady na jakich realizowany będzie obowiązek przesyłania nowego pliku JPK_VAT.

Obecny stan prawny

Obowiązkiem większości podatników VAT jest regularne składanie deklaracji VAT. Obecnie deklaracje te składane są na formularzach VAT-7 (deklaracje VAT składane za okresy miesięczne) oraz VAT-7K (deklaracje VAT składane za okresy kwartalne). Początkowo deklaracje te składane były wyłącznie w wersji papierowej, z czasem umożliwione zostało również ich składanie w wersji elektronicznej, zaś od 1 stycznia 2018 r. mogą być składane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jednocześnie w dniu 1 lipca 2016 r. wprowadzony został obowiązek comiesięcznego przesyłania drogą elektroniczną – w formie tzw. pliku JPK_VAT - informacji o prowadzonej tzw. pełnej ewidencji VAT (tj. ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT). Obowiązek ten z dniem 1 stycznia 2018 r. objął wszystkich podatników prowadzących taką ewidencję.

Powoduje to, że obecnie większość podatników VAT obowiązana jest przesyłać naczelnikom urzędu skarbowego dwa rodzaje dokumentów elektronicznych, tj. deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz stanowiące informacje o ewidencji VAT pliki JPK_VAT. Dokumenty te muszą być przesyłane niezależnie od siebie, mimo że zawarte w nich dane częściowo się powielają.

Wprowadzenie przepisów dotyczących tzw. nowego pliku JPK_VAT

W celu powiązania ze sobą wskazanych obowiązków z dniem 1 lipca 2020 r. wejdą w życie przepisy nakładające podatników VAT obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego (w dalszej części artykułu nazywanego nowym plikiem JPK_VAT) wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i informacji o ewidencji VAT. Spowoduje to, że obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT (zob. dodawane art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy o VAT).

Wskazać przy tym należy, że pierwotnie przepisy te miały wejść w życie już 1 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że większość podatników miała być obowiązana do stosowania tych przepisów dopiero od 1 lipca 2020 r. W związku z pandemią koronawirusa zdecydowano się na przesunięcie terminu wejścia w życie tych przepisów na 1 lipca 2020 r. Jednocześnie uchylony został artykuł zawierający przepisy umożliwiające większości podatnikom późniejsze rozpoczęcie ich stosowania, a w efekcie ujednolicona została data rozpoczęcia stosowania przepisów o nowym pliku JPK_VAT.

Dwa warianty plików JPK_VAT

Istnieć będą dwa warianty nowego pliku JPK_VAT. Będą to:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających podatek VAT miesięcznie (tj. składających deklaracje VAT za okresy miesięczne),
 • JPK_V7K - dla podatników rozliczających podatek VAT kwartalnie (tj. składających deklaracje VAT za okresy kwartalne).

Podatnicy rozliczający podatek VAT miesięcznie za każdy miesiąc przesyłać będą pełny nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M z wypełnioną zarówno częścią ewidencyjną, jak i częścią deklaracyjną. Podatnicy tacy – jak czytamy w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracji – „(…) Obowiązani są do wypełniania wszystkich elementów JPK_V7M w pliku XML, tj. Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl”.

Natomiast podatnicy rozliczający VAT kwartalnie za pierwsze dwa miesiące przesyłać będą pełny nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K z wypełnioną jedynie częścią ewidencyjną. Natomiast po zakończeniu kwartału przesyłać oni będą nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K z wypełnioną częścią ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału oraz częścią deklaracyjną za cały kwartał. Podatnicy tacy – jak czytamy w Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracji „(…) W JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału powinni wypełnić następujące elementy w pliku XML, tj.: Nagłówek (z wyjątkiem elementów: Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl), Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. Natomiast za trzeci miesiąc kwartału powinni wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, z tym, że Deklaracja dotyczy zbiorczych wartości za cały kwartał, natomiast część ewidencyjna zawiera: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl, które dotyczą ewidencji za ostatni miesiąc kwartału”.

Terminy przesyłania nowego pliku JPK_VAT

Wejście w życie przepisów o nowym pliku JPK_VAT nie zmieni terminów składania deklaracji VAT oraz przesyłania informacji o ewidencji VAT. I tak:

 • deklaracje VAT za okresy miesięczne składane będą nadal w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (zob. art. 99 ust. 1 ustawy o VAT),
 • deklaracje VAT za okresy kwartalne składane będą nadal w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczą (zob. art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o VAT).

Z kolei informacje o ewidencji VAT nadal zawsze będą przesyłane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (zob. art. 109 ust. 3b i 3c ustawy o VAT).

W konsekwencji podatnicy składający deklaracje VAT za okresy miesięczne obowiązani będą przesyłać nowe pliki JPK_VAT (w wariancie JPK_V7M) w pełnym zakresie (tj. z wypełnionymi zarówno częścią deklaracyjną, jak i ewidencyjną) co miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą (zob. art 109 ust. 3b ustawy o VAT). Natomiast podatnicy składający deklaracje VAT za okresy kwartalne:

 • za pierwszy miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału obowiązani będą przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
 • za drugi miesiąc kwartału w terminie do 25. dnia trzeciego miesiąca kwartału obowiązani będą przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT,
 • w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału obowiązani będą przesłać nowy plik JPK_VAT (w wariancie JPK_V7K) z wypełnionymi obiema częściami, z zastrzeżeniem, że w części deklaracyjnej obowiązani będą wskazać dane dotyczące całego zakończonego kwartału, zaś w części ewidencyjnej jedynie trzeciego miesiąca tego kwartału

JPK_VAT przy rozliczeniu kwartalny

Podatnik ABC jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i składa obecnie kwartalne deklaracje VAT-7K. Podatnik ten – o ile nie zrezygnuje ze składania deklaracji kwartalnych ani nie utraci prawa do składania takich deklaracji – za III kwartał 2020 r., będzie miał obowiązek przesłania trzech plików JPK_VAT w wariancie JPK_V7K, przy czym:

 • za lipiec i sierpień 2020 r. obowiązany będzie przesłać nowy plik JPK_VAT jedynie w części dotyczącej ewidencji VAT - w terminie, odpowiednio, 25 sierpnia i 25 września 2020 r.,
 • za wrzesień 2020 r. obowiązany będzie przesłać nowy plik JPK_VAT zarówno z wypełnioną częścią dotyczącą ewidencji VAT (z danymi dotyczącymi września 2020 r.), jak i z wypełnioną częścią dotyczącą deklaracji VAT (z danymi dotyczącymi całego III kwartału 2020 r.) – w terminie 26 października 2020 r. (25 października 2020 r. będzie bowiem niedzielą, a w konsekwencji termin przesłania nowego pliku JPK_VAT przedłuży się o jeden dzień).

Treść nowego pliku JPK_VAT

Elementy nowego JPK_VAT są już znane – określają je wzory struktury logicznej JPK_VAT opublikowane przez Ministerstwo Finansów (w formacie XSD) pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk. Treść tych struktur jest wzorowana na danych określonych przepisami rozporządzenia w sprawie danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji, co pozwala w uproszczeniu stwierdzić, że treść nowego pliku JPK_VAT wynika z tego właśnie rozporządzenia.

Struktury te zawierają wiele pól do wypełnienia przez podatników. Objaśnienia do sposobu wypełniania nowego pliku JPK_VAT zawarte są w opublikowanej przez Ministerstwo Finansów Broszurze informacyjnej dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją. Broszura ta jest dostępna do pobrania pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk.

Mając to na uwadze wyjaśnić trzeba, że nowy plik JPK_VAT składać się będzie z siedmiu elementów. Dwa z nich będą wspólne dla deklaracji VAT oraz ewidencji przesyłanej w ramach nowych plików JPK_VAT, trzeci będzie elementem deklaracyjnym, zaś cztery ostatnie stanowić będą elementy ewidencyjne.

Elementy nowego pliku JPK_VAT

Nazwa elementu

Treść elementu

Elementy wspólne

Nagłówek

Element „Nagłówek” zawierać będzie, między innymi, dane dotyczące okresu, za jaki jest składany nowy plik JPK_VAT, cel złożenia, urząd skarbowy, do którego adresowana jest deklaracja, datę złożenia

Podmiot1

W elemencie „Podmiot1” zawarte będą informacje, które charakteryzują podmiot składający nowy plik JPK_VAT.

Element deklaracyjny

Deklaracja

Element Deklaracja zawierać będzie dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obliczenia wysokości podatku naliczonego, obliczenia wysokości podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu oraz pouczenia podatnika.

Elementy ewidencyjne

SprzedazWiersz

 

Element SprzedazWiersz zawierać będzie dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego.

SprzedazCtrl

 

Element SprzedazCtrl zawierać będzie dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji w zakresie podatku należnego za okres, którego dotyczyć będzie nowy plik JPK_VAT.

ZakupWiersz

 

Element ZakupWiersz zawierać będzie dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego.

ZakupCtrl

Element ZakupCtrl zawierać będzie dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek naliczony według ewidencji w zakresie podatku naliczonego za okres, którego dotyczyć będzie nowy plik JPK_VAT.

Część deklaracyjna nowego pliku JPK_VAT

Dane wykazywane w części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VAT pośrednio określa § 2 rozporządzenia w sprawie danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji. Będą to zarówno dane identyfikacyjne dotyczące, między innymi, informacji o tym do jakiego urzędu skarbowego, przez kogo (dane identyfikacyjne podatnika), za jaki okres, kiedy, na jakim kodzie formularza jest składana deklaracja, czy jest to pierwsza wersja czy też korekta deklaracji, jak i dane pozwalające na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu.

Ponadto dane te obejmować będą oznaczenia dodatkowych informacji dotyczących rozliczenia. Dane te najczęściej odpowiadać będą danym wykazywanym obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K.

Część ewidencyjna

Dane zawarte w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT pośrednio wynikają z treści przepisów § 9 - §11 rozporządzenia w sprawie danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji. Część ta dzielić się będzie na ewidencję w zakresie podatku należnego oraz ewidencję w zakresie podatku naliczonego.

Na ewidencję w zakresie podatku należnego składać się będzie pięć grup danych w ramach pól „SprzedazWiersz”, „SprzedazCtrl” (zob. tabelę poniżej).

Dane wykazywane w ewidencji w zakresie podatku należnego

 

Lp.

Grupa danych

Pola

Pola „SprzedazWiersz”

1.

ogólne dane dotyczące transakcji

od pola LpSprzedazy do pola TypDokumentu

2.

oznaczenia niektórych dostaw towarów i świadczenia usług

od pola GTU_01 do pola GTU_13

3.

oznaczenia dotyczące niektórych rodzajów transakcji

od pola SW do pola MPP

4.

kwoty dotyczące transakcji

od pola KorektaPodstawyOpodt do pola SprzedazVAT_Marza

Pola „SprzedazCtrl”

5.

sumy kontrolne

pola LiczbaWierszySprzedazy oraz PodatekNalezny

Z kolei na ewidencję w zakresie podatku naliczonego składać się będą trzy grup danych z pól „ZakupWiersz”, „ZakupCtrl” (zob. tabelę poniżej).

Dane wykazywane w ewidencji w zakresie podatku naliczonego

Lp.

Grupa danych

Pola

Pola „ZakupWiersz”

1.

ogólne dane dotyczące transakcji

od pola LpZakupu do pola IMP

4.

kwoty dotyczące transakcji

od pola K_40 do pola ZakupVAT_Marza

Pola „ZakupCtrl”

5.

sumy kontrolne

pola LiczbaWierszyZakupu oraz PodatekNaliczony

W porównaniu z obecnie przesyłanymi plikami JPK_VAT, ilość danych wykazywanych w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT znacznie się zwiększy. Ma to na celu – jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia w sprawie danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji – „poprawę precyzji analiz dokonywanych z wykorzystaniem plików JPK_VAT, co umożliwi zwiększenie efektywności działania organów KAS”. W tym celu wprowadzony zostanie:

 • obowiązek wskazywania oznaczeń identyfikujących niektóre towary lub usługi,
 • obowiązek oznaczania niektórych szczególnych rodzajów transakcji oraz
 • obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży i zakupu.

Obowiązek wskazywania oznaczeń identyfikujących niektóre towary lub usługi

Pierwszą nowością będzie wprowadzenie obowiązku wskazywania oznaczeń identyfikujących przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia oraz oznaczenia pozwalające na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie. Oznaczenia te będą w nowym pliku JPK_VAT prezentowane w polach od GTU_01 do GTU_13.

 

Pola te wypełniane będą dla całej faktury poprzez zaznaczenie „1”we właściwych polach odpowiadających symbolom od GTU_01 do GTU_13, w przypadku wystąpienia dostawy towaru lub świadczenia usługi na ewidencjonowanym dokumencie, bez wyodrębniania poszczególnych wartości, kwot podatku, itp. Pole pozostawiane będą puste, gdy dany towar lub usługa nie wystąpiły na dokumencie.

Oznaczenia niektórych dostaw towarów i świadczenia usług

Nazwa pola

Opis pola

Oznaczenia niektórych dostaw towarów

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych - alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. benzyny silnikowej lub oleju napędowego)

GTU_03

Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie CN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. odpadów czy surowców wtórnych)

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. aparatów fotograficznych czy telefonów komórkowych)

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych określonych w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (np. srebra czy złota)

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

Oznaczenia niektórych świadczonych usług

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 z późn. zm.).

GTU_12

Świadczenie niektórych usług o charakterze niematerialnym, tj. usług doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1.

Obowiązek oznaczania niektórych szczególnych rodzajów transakcji

Drugą nowością będzie obowiązek oznaczania niektórych szczególnych rodzajów transakcji. Dotyczyć to będzie przede wszystkim transakcji stanowiących dla podatników sprzedaż, jednak dwa oznaczenia zostały również przewidziane dla transakcji stanowiących u podatników zakupy.

Oznaczenia te będą w nowym pliku JPK_VAT prezentowane w polach SW, EE, TP, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA i MPP (dla transakcji sprzedażowych) oraz MPP i IMP (dla transakcji zakupowych). Pola te wypełniane będą dla całego dokumentu poprzez wskazanie wartości „1” w polach charakteryzujących daną transakcję. Pola, których danej transakcji nie dotyczą, pozostawiane będą puste.

Oznaczenia dotyczące niektórych rodzajów transakcji

Nazwa pola

Opis pola

Oznaczenia dotyczące transakcji sprzedażowych

SW

Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT.

EE

Świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT.

TP

Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

TT_WNT

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT.

TT_D

Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy o VAT.

MR_T

Świadczenie usług turystyki opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT.

MR_UZ

Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT.

I_42

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import).

I_63

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import).

B_SPV

Transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT.

B_SPV_DOSTAWA

Dostawa towarów oraz świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT.

B_MPV_PROWIZJA

Świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT.

MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie MPP należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15.000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Oznaczenia dotyczące transakcji zakupowych

MPP

Transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

IMP

Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży i zakupu

Trzecią nowością będzie obowiązek oznaczania niektórych dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia w polach, odpowiednio, „TypDokumentu” oraz „DokumentZakupu”. Stosowane będą po trzy oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów zakupów (zob. tabelę poniżej). Zwrócić jednak należy uwagę na ograniczony zakres stosowania tych oznaczeń. Większość dowodów sprzedaży oraz zakupu (w szczególności większość faktur) wykazywanych w ewidencji VAT przesyłanej w ramach nowych plików JPK_VAT nie będzie oznaczana za ich pomocą (z czym wiązać się będzie pozostawianie pól „TypDokumentu” oraz „DokumentZakupu” pustych).

 

Oznaczenia dla dowodów sprzedaży oraz dowodów nabycia

Dowody sprzedaży (pole „TypDokumentu”

Dowody nabycia (pole „DokumentZakupu”)

Oznaczenie

Rodzaj dokumentu

Oznaczenie

Rodzaj dokumentu

„RO”

dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących

„VAT RR”

faktura VAT RR

„WEW”

dokument wewnętrzny

„WEW”

dokument wewnętrzny

„FP”

faktura wystawiona na zasadach określonych w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT

„MK”

faktura wystawiona przez podatnika, który wybrał metodę kasową

Przesyłanie nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie mógł być w wersji pierwotnej lub skorygowanej.

Przesyłanie nowego pliku JPK_VAT po raz pierwszy

W nowych plikach JPK_VAT przesyłanych po raz pierwsze w polu „CelZlozenia” wskazywana będzie wartość „1”. Jak już zostało wskazane, nowy plik JPK_VAT przesyłany będzie mógł być w dwóch wariantach - JPK_V7M oraz JPK_V7K. W przypadku wariantu JPK_V7K treść nowego pliku JPK_VAT za dwa pierwsze miesiące kwartału różnić się będzie od treści takiego pliku przesyłanego po zakończeniu kwartału. W konsekwencji wyróżnić będzie można trzy przypadki przesyłania pierwotnego nowego pliku JPK_VAT.

1. Przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7M

Przesyłając po raz pierwszy nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7M podatnik wypełniać będzie wszystkie elementy, tj.: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCrtl. W elemencie Nagłówek wypełniane będą pola: KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

2. Przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału

Przesyłając po raz pierwszy nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K za dwa pierwsze miesiące kwartału podatnik wypełniać będzie następujące elementy: Nagłówek, Podmiot1, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Nagłówek pola Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl nie będą wypełniane.

3. Przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K po zakończeniu kwartału

Przesyłając po raz pierwszy nowy plik JPK_VAT w wariancie JPK_V7K po zakończeniu kwartału podatnik wypełniać będzie wszystkie elementy: Nagłówek, Podmiot1, Deklaracja, SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCrtl. W elemencie Nagłówek wypełniane będą pola: Kwartal, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl.

Przesyłanie skorygowanego pliku JPK_VAT

Korekta nowego pliku JPK_VAT będzie dokonywana w drodze złożenia nowego, kompletnego (w odpowiednim zakresie) oraz zawierającego poprawione dane nowego pliku JPK_VAT (niedopuszczalne będzie złożenie nowego pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane). W przesyłanych w ramach korekty nowych plikach JPK_VAT w polu „CelZlozenia” wskazywana będzie wartość „2”.

Korekta nowego pliku JPK_VAT będzie przy tym mogła obejmować:

1. Tylko ewidencję VAT (np. tylko w celu zmiany NIP kontrahenta).

W celu dokonania korekty jedynie ewidencji VAT przesyłany będzie nowy plik JPK_VAT z wartością „2” wskazaną w polu „CelZlozenia”, w którym wskazać trzeba będzie elementy:

 • Nagłówek (JPK_V7M - bez elementu KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDek; JPK_V7K – bez elementu Kwartał, KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl),
 • Podmiot1,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.

Korygując wyłącznie ewidencję, podatnik w schemacie głównym pozostawiać będzie pusty element Deklaracja. W części Nagłówek puste pozostawać zaś będą pola KodFormularzaDekl oraz WariantFormularzeDekl, zaś w przypadku korygowania ewidencji poprzez przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K – również pole Kwartal.

2. Tylko deklarację VAT (np. tylko w celu zmiany sposobu zadysponowania nadwyżką podatku naliczonego nad należnym).

W celu dokonania korekty jedynie deklaracji VAT przesyłany będzie nowy plik JPK_VAT z wartością „2” wskazaną w polu „CelZlozenia”, w którym wskazać trzeba będzie elementy:

 • Nagłówek,
 • Podmiot1,
 • Deklaracja.
 • Korygując wyłącznie deklarację, podatnik w schemacie głównym pozostawiać będzie puste elementy: SprzedazWiersz, SprzedazCtrl, ZakupWiersz, ZakupCtrl. W elemencie Nagłówek wypełniane będą pola: KodFormularzaDekl, WariantFormularzaDekl, zaś w przypadku korygowania deklaracji VAT poprzez przesłanie nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K – również pole Kwartal.

3. Zarówno ewidencję VAT, jak i deklarację VAT.

W celu dokonania korekty zarówno ewidencji VAT, jak i deklaracji VAT przesyłany będzie nowy plik JPK_VAT z wartością „2” wskazaną w polu „CelZlozenia”, w którym wskazać trzeba będzie wszystkie elementy, tj.:

 • Nagłówek,
 • Podmiot1,
 • Deklaracja,
 • SprzedazWiersz,
 • SprzedazCtrl,
 • ZakupWiersz,
 • ZakupCtrl.
Podstawa prawna:

Art. 99 oraz art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Rozporządzenie ministra finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988).

Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
wiper-pixel