Usługi prawne nie zawsze z kasą fiskalną

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

Dodano: 5 lutego 2021
dec6cda0fa25652bc0e900e8134ba79ee2025d92-xlarge

Usługi prawne nie zawsze z kasą fiskalną

Dyrektor KIS w jednej z najnowszych interpretacji przypomniał, że możliwe jest zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług prawnych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na kasie rejestrującej jedynie po spełnieniu określonych warunków.

Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy:

  • usługa prawnicza świadczona jest wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub jej rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;
  • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła zapłata.

Chodziłoby tu więc o następujące przypadki:

  • świadczenie usługi wyłącznie na odległość przez cały okres aż do jej zakończenia (kontakt z klientem odbywałby się przez skrzynkę e-mail, komunikatory internetowe, telefon; nie byłoby kontaktu bezpośredniego),
  • usługi świadczone także w kontakcie bezpośrednim (spotkanie z klientem w lokalu kancelarii, w sądzie lub w urzędzie albo w innym miejscu), jednak przekazanie rezultatu usługi odbywałby się wyłącznie na odległość (np. przekazanie odebranego pisma kończącego sprawę przez wysyłkę pocztą lub e-mailem, rozmowa telefoniczna informująca o rezultacie zakończonej sprawy, wysłanie klientowi sporządzonego pisma do samodzielnego złożenia w odpowiednim miejscu; wysłanie mu sporządzonego wzoru umowy, regulaminu do wykorzystania itp.).

Płatność za wymienione usługi odbywałaby się przelewem za pośrednictwem banku na rachunek bankowy podatnika, a z tytułu przelewu otrzymanego od klienta wynikałoby dokładnie jaką usługę opłaca (np. oznaczenie sygnatury sprawy w sądzie oznaczenie, że płaci za opinię prawną, doradztwo prawne, etc.).

Podstawa prawna:

§ 2 i § 4 rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r., poz. 2519 ze zm.)

Autor: Łukasz Matusiakiewicz
Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 stycznia 2021 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.774.2020.2.MN

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

radca prawny specjalizujący się w VAT
wiper-pixel