Jak rozliczyć nabycie samochodu osobowego w innym kraju UE

Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Dodano: 2 grudnia 2020
Rozliczenie nabycia samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą na PKPiR na zasadach ogólnych. Jestem czynnym podatnikiem VAT i VAT-UE. Dokonałem zakupu auta w firmie AUTO1.com i otrzymałem fakturę w euro. Firma ma siedzibę w Holandii. Otrzymałem też drugą fakturę od firmy transportowej AUTO2.com (firma ma siedzibę w Niemczech), która dokumentuje usługę wewnątrzwspólnotową i zawiera oznaczenie „I” (co po przetłumaczeniu na język polski znaczy obowiązek podatkowy usługobiorcy – VAT należny płaci usługobiorca). Jak ująć w PKPiR i ewidencjach VAT taką transakcję?

Zakładamy, że VAT podatnik rozlicza na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Zakładamy również, iż dostawa tego auta osobowego miała miejsce w październiku 2020 roku i w tym miesiącu została wystawione obie faktury, tj. przez firmę holenderską i niemiecką.

WNT samochodu

Opodatkowaniu VAT podlega m.in. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Firma AUTO1.com jest holenderskim podatnikiem podatku od wartości dodanej, a nabyty samochód w wyniku dostawy zostanie przewieziony do Polski. Zakładam, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 10 ustawy o VAT oraz że zakup auta odbył się na zwykłą fakturę holenderską, dokumentującą dostawę wewnątrzwspólnotową. Należy zatem uznać, że wystąpiło wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).

Trzeba pamiętać, że przez wewnątrz­wspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania, jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz, pod warunkiem że:

 • nabywcą towarów jest m.in. podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika (z zastrzeżeniem art. 10 ustawy o VAT),
 • dokonujący dostawy towarów jest m.in. podatnikiem podatku od wartości dodanej (tj. np. VAT z Holandii).

Jeśli nabywca auta jest zarejestrowany do celów VAT wyłącznie w Polsce, a transport nabytego auta zakończył się w Polsce, to miejscem opodatkowania jego wewnątrzwspólnotowego nabycia znajduje się w Polsce, stosownie do przepisów art. 25 i art. 26 ustawy o VAT.

Obowiązek podatkowy od WNT

W wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Zatem, o ile nabyty samochód nie jest nowym środkiem transportu, to obowiązek podatkowy powstał z chwilą wystawienia faktury przez holenderskiego sprzedawcę, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tych towarów, nie później jednak niż z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej.

Zapamiętaj!

Przez nowe środki transportu rozumie się m.in. przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty do celów demonstracyjnych przez producenta.

Podstawa opodatkowania WNT auta

Do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 1-1b, 6, 7, 10 i 11 ustawy o VAT (art. 30a ust. 1 ustawy o VAT). W interesującym nas zakresie należy wziąć pod uwagę przepisy art. 29a ust. 1 ust. 6 i ust. 7 ustawy o VAT i odpowiednie je zastosować.

Podstawą opodatkowania (…) jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (zob. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Trzeba pamiętać, że podstawa opodatkowania obejmuje:

1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;

2) koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Jednak podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

1) stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;

2) udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;

3) otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W analizowanej sprawie podstawą opodatkowania będzie kwota należna holenderskiej firmie. Faktura otrzymana od holenderskiej firmy AUTO1.com (sprzedawcy auta) nie wykazuje holenderskiego podatku od wartości dodanej, a zatem nie powiększy podstawy opodatkowania WNT tego auta. Usługę transportu tego auta dokonała niemiecka firma AUTO2.com, a zatem jej wartość nie powiększy podstawy opodatkowania WNT tego auta, lecz należy rozliczyć od niej podatek z tytuł u importu usług. Nie stosuje się tu zatem art. 30c ust. 1 ustawy o VAT, zgodnie z którym podstawy opodatkowania z tytułu importu usług nie ustala się w przypadku, gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub wartość usługi, na podstawie odrębnych przepisów, zwiększa wartość celną importowanego towaru.

Podatek akcyzowy od samochodu

Jeżeli od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego samochodu osobowego podatnik musiałby zapłacić podatek akcyzowy, to wartość podatku akcyzowego należy uwzględnić w podstawie opodatkowania WNT tego auta w VAT.

Należy bowiem zasygnalizować, że samochody osobowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

1) import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

2) nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

3) pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:

a) wyprodukowanego na terytorium kraju,

b) od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego, niezarejestrowanego na terytorium kraju, następująca po sprzedaży, o której mowa w art. 100 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, jeżeli wcześniej akcyza nie została zapłacona w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (art. 100 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Zapamiętaj!

Jeżeli po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego wysłano lub transportowano towary, podstawę opodatkowania obniża się o kwotę zwróconego podatku akcyzowego, przy czym ma on obowiązek udowodnić na podstawie posiadanych dokumentów, że otrzymał zwrot podatku akcyzowego (art. 29a ust. 3 ustawy o VAT). Podkreślić przy tym należy, że nie chodzi tutaj o polską akcyzę od samochodu osobowego.

Przeliczanie kwot wyrażonych w euro

W analizowanej sprawie otrzymana od holenderskiej firmy faktura zakupu auta jest wystawiona w euro. Podatnik powinien ją zatem przeliczyć na złote, jeżeli stosuje kursy średnie NBP, to wg kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego tego WNT.

Zapamiętaj!

W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Trzeba również pamiętać, iż stawka VAT dla samochodów wynosi 23%.

Wykazanie nabycia auta w JPK_VAT

Wewnąrzwspólnotowe nabycie towarów (przedmiotowego samochodu) należy wykazać  w JPK_V7M oraz informacji podsumowującej VAT-UE.

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, czy mamy do czynienia z nowym środkiem transportu albo ze środkiem transportu, który ma być zarejestrowany, a zatem:

 • w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu lub innych środ-­ków transportu, od których podatek jest rozliczany np. w JPK_V7M, jeżeli środek transportu ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub jeżeli nie podlega rejestracji, a jest użytkowany na terytorium kraju) podatnicy są obowiązani, bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego (zob. art. 103 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 10 i art. 103 ust. 4 ustawy o VAT). W tych przypadkach podatnicy są obowiązani przedłożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informację o nabywanych środkach transportu (VAT-23). Do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika (zob. art. 103 ust. 5 ustawy o VAT).

Import usług – podatek należny

Od nabytej usługi transportu nabytego samochodu od firmy niemieckiej Auto1.com z Holandii do Polski należy rozliczyć podatek należny z tytułu importu usług. W analizowanym przypadku miejsce św iadczenia tej usługi transportowej stosownie do art. 28b ust. 1 ustawy o VAT w miejscu, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, tj. w Pana przypadku w Polsce (rozumiem, że poza polską nie posiada pan stałego miejsca działalności gospodarczej w innym państwie UE). Jest pan podatnikiem VAT czynnym, a zatem i podatnikiem w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, tj. na potrzeby miejsca świadczenia usług, a zatem miejsce świadczenia tej usługi transportowej należy ustalić zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.

Zapamiętaj!

Przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których poda tnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

W przypadku usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające usługi, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 • usługodawcą jest podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
 • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, lub osoba prawna niebędąca podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowana lub obowiązana do zarejestrowania zgodnie z art. 97 ust. 4 ustawy o VAT.

W przypadku wymienionym w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT usługodawca nie rozlicza podatku należnego. Trzeba pamiętać, że art. 17 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy o VAT stosuje się również w przypadku, gdy usługodawca ma stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej usługodawcy, jeżeli usługodawca ma takie inne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

Podstawa opodatkowania importu usług

Do ustalenia podstawy opodatkowania importu tych usług należy zastosować art. 29a ust. 1 ust. 6 i ust. 7 ustawy o VAT. Oznacza to, że podstawę opodatkowania stanowić będzie wynagrodzenie należne niemieckiej firmie za wykonaną usługę transportową. Rozumiem, że faktura otrzymana od niemieckiej firmy AUTO2.com (firmy transportowej) nie wykazuje niemieckiego podatku od wartości dodanej, a zatem nie powiększy podstawy opodatkowania importu tych usług. Otrzymana od niemieckiej firmy faktura zakupu auta jest wystawiona w euro. Trzeba zatem przeliczyć ją na złote według kursu średniego NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego od importu tych usług.

Jeśli w analizowanym przypadku nie doszło do zapłaty zaliczki na poczet tej usługi transportowej, to wówczas obowiązek podatkowy z tytułu jej importu powstał z chwilą wykonania tej usługi transportowej. Dla importu usług transportu towarów z Holandii do Polski właściwa jest stawka 23% VAT.

Usługa transportowa w JPK_VAT

Import usług (transportu auta) należy wykazać w JPK_V7M. Nie wykazujemy jej natomiast w informacji podsumowującej VAT-UE.

WNT i import usług – podatek naliczony

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jeśli przedmiotowy samochód stanowi dla nabywcy towar handlowy, to jego odprzedaż będzie opodatkowana VAT. Zatem przysługiwać mu będzie prawo do jego odliczenia.

Kwotę podatku naliczonego stanowi kwota podatku należnego z tytułu:

 • świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 podatnikiem jest ich usługobiorca – w naszym przypadku podatek należny od WNT przedmiotowego auta,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT – w naszym przypadku podatek należy od importu usług.

Trzeba pamiętać, że w przypadku pojazdów samochodów kwotę podatku naliczonego ustala się w sposób szczególny.

Przez pojazdy samochodowe rozumie się pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (zob. art. 2 pkt 34 ustawy o VAT). Zalicza się do nich m.in. samochody osobowe.

Stosownie do art. 86a ust. 1 ustawy o VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku:

1) wynikającej z faktury otrzymanej przez podatnika;

2) należnego z tytułu:

a) świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT podatnikiem jest ich usługobiorca,

b) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT podatnikiem jest ich nabywca,

c) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;

3) należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT;

4) wynikającej z otrzymanego dokumentu celnego, deklaracji importowej w przypadku, o którym mowa w art. 33b, oraz z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ustawy o VAT.

Do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi zalicza się wydatki dotyczące:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż wymienione w pkt 3;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy lub konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

Odliczenie 100%

Trzeba pamiętać, że ograniczenie w odliczaniu VAT od aut nie ma zastosowania w przypadku, gdy pojazdy samochodowe są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika. Jest tak wówczas, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika (zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu), wyklucza ich użycie do celów n iezwiązanych z działalnością gospodarczą (zob. art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT).

Jeżeli samochód osobowy stanowi dla podatnika towar handlowy, gdyż np. przedmiotem działalności jest handel autami, a samochód nie będzie wykorzystywany w działalności (np. przejściowo nie będą nim jeździć pracownicy) – 100% VAT od WNT tego samochodu oraz od importu usługi jego transportu stanowi dla nabywcy wewnątrzwspólnotowego VAT naliczony. Nie trzeba przy tym prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu ani składać informacji VAT-26.

Zapamiętaj!

Warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do odprzedaży – jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika.

Termin odliczenia VAT od WNT

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach (tj. formularz VAT-26) w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi autami. Prawo do odliczenia VAT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W analizowanym przypadku prawo do odliczenia powstało w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatku z tytułu WNT tego auta, oraz import usług jego transportu.

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku WNT prawo do odliczenia VAT na powyższych zasadach powstaje pod warunkiem, że podatnik:

a) otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy,

b) uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Termin odliczenia VAT od importu usług

W przypadku importu usług transportowych trzeba pamiętać, że prawo do odliczenia VAT powstaje na powyższych zasadach, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, nie później niż w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy.

Korekta rozliczeń

W przypadku nieotrzymania w terminie trzech miesięcy faktury dokumentującej dostawę towarów, stanowiącej u podatnika WNT – jest on obowiązany do odpowiedniego pomniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym upłynął ten termin. Otrzymanie faktury w terminie późniejszym upoważnia go do odpowiedniego powiększenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym otrzymał tę fakturę.

W przypadku uwzględnienia przez podatnika kwoty VAT należnego w deklaracji podatkowej, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek, w terminie późniejszym może on odpowiednio zwiększyć kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w odniesieniu do którego nie upłynął jeszcze termin do złożenia deklaracji podatkowej.

Zapamiętaj!

Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT – może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

W przypadku uchybienia tym terminom odliczenie możliwe jest w drodze korekty deklaracji podatkowej za okres powstania prawa do odliczenia na zasadach określonych w art. 86 ust. 13, ust. 13 i ust. 15 ustawy o VAT.

Podatek naliczony z tytułu przedmiotowego WNT i importu usług należy wykazać w JPK_V7M za okres, w którym podatnikowi przysługuje prawo do jego odliczenia.

 • Zapamiętaj!
 • Jeżeli po dokonaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nabywca otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego wysłano lub transportowano towary, podstawę opodatkowania obniża się o kwotę zwróconego podatku akcyzowego, przy czym ma on obowiązek udowodnić na podstawie posiadanych dokumentów, że otrzymał zwrot podatku akcyzowego. Podkreślić przy tym należy, że nie chodzi tutaj o polską akcyzę od samochodu osobowego.
 • W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
 • Przez import usług rozumie się świadczenie usług z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.
 • Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w art. 86 ust. 10, 10d i 10e ustawy o VAT – może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.
Podstawa prawna:
 • Art. 2 pkt 10 lit. a, art. 5 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 1, art. 10, art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 20 ust. 9, art. 28b, art. 29a, art. 30c ust. 1, art. 86, art. 86a, 96a ust. 4 pkt 1, art. 99, art. 100, art. 101, art. 109 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
 • Art. 2, art. 100-113 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zm.). 
Autor: Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy
Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji (książki i artykuły) z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni ekspert Portalu FK.
Słowa kluczowe:
nabycie samochodu
wiper-pixel