Skutki podatkowe brexitu dla polskich podatników posiadających magazyny konsygnacyjne w Anglii

Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Dodano: 9 grudnia 2020
Brexit a magazyny konsygnacyjne. Jak rozliczyć VAT

Skutki podatkowe brexitu dla polskich podatników posiadających magazyny konsygnacyjne w Anglii

Koniec okresu przejściowego związanego z brexitem oznacza zmianę rozliczeń podatkowych w wymianie towarowej pomiędzy Polską a Wielką Brytanią, w tym dokonywanej za pośrednictwem magazynów konsygnacyjnych zlokalizowanych w tym państwie. Sprawdź, jak rozliczyć VAT po 1 stycznia 2021 r.

Problem: Spółka posiada magazyn konsygnacyjny w Wielkiej Brytanii. Sprzedaż towarów do odbiorcy brytyjskiego, dokonywana za pośrednictwem tego magazynu, rozpoznawana jest przez spółkę jako wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Jak zmienią się zasady dokonywania tych dostaw od 1 stycznia 2021 r.?    

Rozwiązanie: Od 1 stycznia 2021 r. kończy się okres przejściowy w relacjach pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Od tego dnia wywóz towarów z Polski do Wielkiej Brytanii, także wówczas, gdy towary będą pozostawać własnością podatnika do momentu ich pobrania przez kontrahenta z magazynu konsygnacyjnego, podlegać będzie formalnościom celnym eksportowym.     

Koniec okresu przejściowego

31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy w relacjach pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. W konsekwencji od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestanie być traktowana w polskim porządku prawnym, w tym na gruncie VAT, jak państwo członkowskie Unie Europejskiej. Od tego dnia, Wielka Brytania dla celów podatkowych, będzie tzw. państwem trzecim.

Więcej formalności celnych

W związku z końcem okresu przejściowego zmieni się rozliczanie VAT w transakcjach towarowych z Wielką Brytanią. Wywóz towarów z Polski do Wielkiej Brytanii nie będzie mógł być już traktowany jako wewnątrzwspólnotową dostawa towarów, w tym z możliwością stosowania uproszczeń przewidzianych dla magazynów konsygnacyjnych („call off stock”).

Przemieszczenie towarów z Polski do Wielkiej Brytanii, również do magazynu konsygnacyjnego polskiego podatnika znajdującego się w tym państwie, na gruncie prawa celnego traktowane będzie jako eksport towarów. Powyższe oznacza w szczególności konieczność dokonania odprawy celnej eksportowej w Polsce (lub w innym państwie Unii Europejskiej) z potwierdzeniem wywozu towarów poza obszar celny Unii Europejskiej.

Brak dostawy towarów to brak eksportu w VAT

Do celów VAT wywóz towarów z Polski do Wielkiej Brytanii, do magazynu konsygnacyjnego polskiego podatnika w Wielkiej Brytanii, nie będzie jednak stanowił eksportu towarów. Powyższe wynika z faktu, iż w momencie wywozu z Polski, towary nie są jeszcze przedmiotem sprzedaży. Cały czas pozostają własnością podatnika. Brak jest zatem dostawy towarów w rozumieniu przepisów o VAT, która wymaga przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W konsekwencji wywóz towarów z Polski, do magazynu konsygnacyjnego podatnika w Wielkiej Brytanii, pozostanie neutralny na gruncie VAT. Nie będzie stanowił czynności podlegającej opodatkowaniu VAT w Polsce. Aby można było mówić o eksporcie towarów w rozumieniu ustawy o VAT, musi mieć miejsce dostawa towarów rozumiana jako przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.   

Sprzedaż w magazynie konsygnacyjnym to sprzedaż w państwie trzecim

Kolejna transakcja, której dokona polski podatnik, to jest sprzedaż towarów w magazynie konsygnacyjnym w Wielkiej Brytanii, także pozostanie neutralna na gruncie VAT w Polsce. Jakkolwiek na tym etapie dochodzi już do przeniesienia własności towarów, a więc dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT, to miejsce świadczenia tej transakcji znajdować się będzie poza terytorium Polski (i Unii Europejskiej). Zatem sprzedaż towarów znajdujących się w składzie konsygnacyjnym zlokalizowanym w państwie trzecim, stanowić będzie transakcję dokonywaną poza Unią Europejską, a więc poza wspólnotowym systemem VAT.

Transakcje neutralne, lecz z prawem do odliczenia

Jak wynika z dotychczasowej analizy, zarówno wywóz towarów z Polski do magazynu konsygnacyjnego w Wielkiej Brytanii, jak i późniejsza sprzedaż tych towarów z tego magazynu, nie będą stanowić, na gruncie VAT, czynności opodatkowanych w Polsce. Podatnikowi będzie jednak przysługiwać prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup towarów wywożonych do Wielkiej Brytanii i następnie sprzedawanych w tym państwie, analogicznie jak gdyby ich sprzedaż była dokonywana w Polsce.

Ustawa o VAT przyznaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, także wówczas, gdy importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami. Regulacja powyższa dotyczy m.in. właśnie sprzedaży towarów dokonywanej poza terytorium Polski, w tym w państwie trzecim.

Organy podatkowe potwierdzają

Powyższe konkluzje dotyczące konsygnacji w relacji z państwem trzecim, a takim państwem od 1 stycznia 2021 r. dla celów podatkowych stanie się Wielka Brytania, znajdują potwierdzenie w interpretacjach indywidulanych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazać w tym zakresie można na następujące interpretacje indywidualną z 2 września 2019 r., nr 0114-KDIP1-2.4012.376.2019.1.KT oraz z 14 sierpnia 2018 r., nr 0115-KDIT1-3.4012.347.2018.2.AT.

Skutki podatkowe w państwie trzecim  

Osobno należy identyfikować skutki podatkowe w Wielkiej Brytanii, co powinno być dokonane na gruncie przepisów brytyjskich, które będą obowiązywać w tym państwie od 1 stycznia 2021 r. Przywóz towarów z Polki do Wielkiej Brytanii, do magazynu konsygnacyjnego, stanowić będzie w Wielkiej Brytanii import towarów, objęty obowiązkami celnymi oraz opodatkowany VAT. Następnie, sprzedaż towarów w magazynie konsygnacyjnym w Wielkiej Brytanii stanowić będzie sprzedaż krajową w Wielkiej Brytanii, opodatkowaną VAT zgodnie z przepisami tego państwa. Aby rozliczyć VAT w Wielkiej Brytanii, polski podatnik będzie najprawdopodobniej zobowiązany zarejestrować się do celów VAT w tym państwie i składać tam deklaracje VAT. Ostatecznie jednak skutki i obowiązki podatkowe VAT w Wielkiej Brytanii powinny być jednak zidentyfikowane na gruncie przepisów podatkowych tego państwa.

Autor: Arkadiusz Juzwa
Arkadiusz Juzwa

Autor: Arkadiusz Juzwa

Arkadiusz Juzwa doradca podatkowy Grupa UHY ECA