Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Dodano: 1 stycznia 2021

Obniżone odsetki od zaległości podatkowych

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 50% (w stosunku rocznym)

Od 1 stycznia 2016 r.

4%

Stawka obniżona (4%) ma zastosowanie do zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 r.

Do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. nadal stosuje się stawkę obniżoną w wysokości 75% stawki podstawowej (6%), z tym zastrzeżeniem, że:
– do korekty deklaracji nie trzeba dołączać pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty,
– do zaległości podatkowych powstałych przed 1 stycznia 2016 r. podatnik mógł zastosować 50% stawkę odsetek (zamiast stawki 75%), jeżeli złożył korektę do 30 czerwca 2016 r. oraz w ciągu 7 dni od złożenia korekty zapłacił zaległy podatek.

Obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 75% (w stosunku rocznym)

Od 1 stycznia 2016 r.

6%

 Podstawa prawna:
  • art. 56a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.)