Kalkulator odsetek od zaległości podatkowych

Dodano: 1 stycznia 2020

Mimo tego, że większość przedsiębiorców reguluje swoje zobowiązania podatkowe terminowo i w określonej przepisami wysokości, to jednak zdarzają się sytuacje, gdy z różnych przyczyn  tego rodzaju należności nie są w prawidłowy sposób regulowane. Jeśli podatnik spóźni się z płatnością pełnej należnej organowi kwoty, to powstanie u niego zaległość podatkowa. Konsekwencją wystąpienia takiej zaległości będzie konieczność uiszczenia odsetek za zwłokę. Z tego kalkulatora dowiesz się, jak je prawidłowo obliczyć.


Nie tylko opóźnienie w zapłacie podatków oraz zaliczek na podatek będzie skutkować koniecznością naliczenia oraz uiszczenia odsetek za zwłokę.  Przepisy przewidują bowiem kategorie należności, które pod tym względem są traktowane na równi z podatkami. Jako zaległość, od której trzeba zapłacić odsetki za zwłokę, należy rozpatrywać np. nadpłatę podatku, która w deklaracji bądź w zeznaniu została wykazana nienależnie albo w wysokości wyższej niż należna. To samo dotyczy bezpodstawnie uzyskanego zwrotu podatku, a także np. nienależnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków. Dlatego w świetle art. 53 § 3 Ordynacji podatkowej zobligowanym do naliczenia odsetek może być nie tylko podatnik, ale również płatnik, inkasent, następca prawny lub osoba trzecia odpowiadająca za zaległości podatkowe.


Od kiedy naliczać odsetki


Zasadą jest, że odsetki za zwłokę naliczane są od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (lub terminu, w którym płatnik lub inkasent był obowiązany dokonać wpłaty podatku na rachunek organu podatkowego) – do dnia, w którym zaległość ta jest regulowana.

W zależności od sytuacji odsetki mogę być też naliczane od  dnia zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku, zwrotu oprocentowania lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych.


Wysokość odsetek za zwłokę


Przy obliczaniu odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych należy zastosować właściwą ich stawkę, tj. podstawową, obniżoną (preferencyjną), tudzież podwyższoną (sankcyjną). Stawka podstawowa, której dotyczy omawiany kalkulator, odpowiada sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, ale nie może być niższa niż 8%. Począwszy od 1 stycznia 2016 r. wynosi ona 8% w stosunku rocznym.


Jak ustalić kwotę do zapłaty


Odsetki za zwłokę należy ustalać oddzielnie dla każdej zaległości podatkowej i wpłacać bez wezwania organu podatkowego. Schemat, w jaki sposób należy je obliczać został wskazany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia kalkulacja przedstawia się w następujący sposób: kwotę zaległości mnoży się przez liczbę dni zwłoki oraz przez obowiązującą w tym czasie stawkę odsetek, a następnie uzyskany w ten sposób wynik dzieli przez 365.Obliczoną kwotę odsetek za zwłokę należy zaokrąglić do pełnych złotych. Zaokrąglenia dokonuje się w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych. Kalkulację, o której mowa, można wyrazić następującym wzorem:


(Kz x L x O) : 365 = On = Opz


gdzie poszczególne symbole i liczby oznaczają:
•    Kz – kwotę zaległości,
•    L – liczbę dni zwłoki,
•    O – stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,
•    365 – liczbę dni w roku,
•    On – kwotę odsetek,
•    Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu.

Liczbę dni zwłoki należy pomniejszyć o okresy, kiedy zgodnie z art. 54 Ordynacji podatkowej nie nalicza się odsetek, np. za czas zawieszenia postępowania podatkowego z urzędu, czy za okres od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia decyzji organu pierwszej instancji, jeżeli decyzja nie została doręczona w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


W przypadku zaległości podatkowej istniejącej w okresach, w których obowiązywały różne stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – odsetki  naliczane są odrębnie za każdy z tych okresów. Zaokrągleniu podlega wtedy suma kwot za poszczególne okresy.


Niska kwota traktowana ulgowo


Odsetek za zwłokę nie wpłaca się, jeżeli ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską S.A. (jako tzw. operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe) za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. Tak wynika z art. 54 § 5 Ordynacji podatkowej. Wspomniana opłata pocztowa (której nie należy mylić z ceną listu poleconego) wynosi 2,90 zł. Oznacza to, że nie trzeba wpłacać odsetek za zwłokę, których kwota wyliczona na  dzień uiszczenia zaległości podatkowej nie przekracza 8,70 zł (tj. (3 × 2,90 zł).

Przykład


Przedsiębiorca „X”  nie uregulował w terminie podatku VAT z deklaracji podatkowej VAT-7 za lipiec 2020 roku, w wysokości 4.000. Termin płatności przypadał 25 sierpnia 2020 r. Ze względu na brak wpłaty w tym terminie zobowiązanie przekształciło się w zaległość podatkową. Podatnik uregulował ją 3 września 2020 r. Ponieważ obliczone przez niego odsetki za zwłokę na dzień wpłaty (przed zaokrągleniem) wyniosły 7,89 zł, a więc nie przekraczały ustawowego progu  8,70 zł – nie miał obowiązku ich zapłaty.

Warto uiścić cały dług z odsetkami


Jeżeli podatnik dokona wpłaty, która nie będzie w pełni pokrywać kwoty zaległości i odsetek za zwłokę, to wpłata ta zostanie przez organ podatkowy rozliczona w ten sposób, że zaliczy ją proporcjonalnie na poczet kwoty zaległości podatkowej oraz kwoty odsetek. Wpłacone pieniądze podzieli na dwie części w takim stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości podatkowej do kwoty odsetek. Takie ich zarachowanie spowoduje, że od niepokrytej części zaległego zobowiązania odsetki nadal będą rosły. Dlatego należy zadbać o to, aby odsetki były wpłacone w prawidłowej, tj. niezaniżonej wysokości. 


Jak korzystać z kalkulatora


Aby obliczyć wysokość odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej należy wypełnić następujące rubryki:
•    Termin zapłaty należności – czyli wymagany termin zapłaty,
•    Data zapłaty należności  – czyli data faktycznej wpłaty (zaległości podatkowej),
•    Kwota należności – czyli kwota zaległości podatkowej.

Podstawa prawna:


•    art. 53 – art. 56 ustawy z 29 sierpnia 1997 - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),
•    § 2, § 15 rozporządzeniu Ministra Finansów z 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r. nr 165 poz. 1373 ze zm.).

wiper-pixel