Kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Dodano: 1 stycznia 2021

Kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Kalkulator podatku dochodowego pozwala w prosty sposób oszacować obciążenia wynikające z podatku rocznego i zaliczek na podatek dochodowy. Po uwzględnieniu kosztów i odliczeń można określić, jaki wpływ będzie miał na wynik ekonomiczny podatek dochodowy. Sprawdź, jak korzystać z tego kalkulatora.

Jak działa kalkulator podatku dochodowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą  

W polu "Sposób opodatkowania” możliwy jest wybór liniowej formy opodatkowania (ze stawką 19%) oraz opodatkowania według skali podatkowej 17 i 32%. Parametr ten można zmieniać, wówczas ponowne wyliczenie, w formie tabelarycznej, pozwoli oszacować obowiązek podatkowy. Pobliskie pole “Wyliczenia w roku podatkowym” pozwala na zmianę roku podatkowego, analiza przeniesiona do poprzednich lat daje obraz zmian w faktycznych obciążeniach podatkowych.  

Kalkulator pozwala po podaniu elementów kalkulacyjnych podatku ustalić wielkość obciążenia podatkowego w prowadzonej działalności gospodarczej.  

Czym jest przychód podatkowy

Przychód - to ogół przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14  ustawy o PIT - a więc bez przychodów zwolnionych z opodatkowania (art. 21 ustawy o PIT). W przypadku spółek osobowych przychód należy ująć proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki. 

Jak ująć koszty podatkowe?

Koszty to z kolei ogół kosztów uzyskania powyższych przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 22  ustawy o PIT - a więc bez wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodu (art. 23 ustawy o PIT). Również w przypadku kosztów podatkowych ich wartość należy ująć proporcjonalnie do udziału w zyskach spółki. Podanie tych parametrów pozwala kalkulatorowi wyliczyć dochód z działalności.  

Co można odliczyć od dochodu? Od dochodu tego można  bowiem odliczyć wiele wydatków i ulg (art. 26 i nast. oraz art. 30c ust. 2 ustawy o PIT). Proszę jednak zwrócić uwagę, że w przypadku opodatkowania liniowego odliczenia od dochodu obejmują jedynie kwotę składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na IKZE, ulgi termomodernizacyjnej, B+R  oraz niektórych darowizn.  

Korzystniejsze może być zatem odliczenie przysługujące na zasadach ogólnych - będzie to bowiem nie tylko kwota składki na ubezpieczenie społeczne, wpłaty na IKZE, ulgi termomodernizacyjnej, ulgi B+R  oraz niektórych darowizn, ale również ulgę rehabilitacyjną czy internetową. Z drugiej strony należy pamiętać o doliczeniu kwot zwiększającyh i zmniejszających podstawę opodatkowania z tytułu ulgi na złe długi (art. 26i ustawy o PIT).  Co prawda ulga ta wpływa w zasadzie dopiero na podatek roczny, powinna jednak być także uwzględniana przy obliczaniu zaliczek na ogólnych zasadach.  

Podanie tych parametrów pozwoli kalkulatorowi wyliczyć dochód stanowiący podstawę opodatkowania - a w efekcie podatek.  

Co można odliczyć od podatku?

Dalej od tego podatku można również odliczyć wiele wydatków i ulg, co uwzględnia się w ostatniej kolumnie  (art. 26 i nast. oraz art. 30c ust. 2 ustawy o PIT).  

Sprawdź też:

W przypadku składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne odliczenie dotyczy tylko części składki - do 7,75% wymiaru.  Wybierający jednak podatek liniowy powinni pamiętać, że od końcowego podatku nie odliczą tylu ulg, co opodatkowani na zasadach ogólnych. Nie dotyczy ich bowiem odliczenie ulgi prorodzinnej (art. 27f ustawy o PIT), nie mogą też korzystać ze wspólnego opodatkowania tych dochodów z dzieckiem czy małżonkiem (art. 6 ust. 3 ustawy o PIT).  

Podanie tych parametrów pozwoli kalkulatorowi wyliczyć dochód stanowiący podstawę opodatkowania - a w efekcie podatek.  

Przykład

Podatnik rozpoczął działalność w listopadzie 2020 roku, osiągnął w tym roku miesięczne przychody w kwocie 10.000 zł, przy kosztach w kwocie 3.000 zł oraz odliczeniach obowiązkowych składek (od dochodu ZUS 915,46 zł i od podatku NFZ 312,02 zł - składki za listopad zapłacone w grudniu).  

Pozwala to oszacować:

- listopadową zaliczkę na kwotę 665 zł przy ogólnych zasadach opodatkowania, zaś 1.330 zł - przy metodzie liniowej. grudniową zaliczkę na kwotę 722 zł przy ogólnych zasadach opodatkowania, zaś 844 zł - przy metodzie liniowej.   Efektem kalkulacji jest tabela, która przedstawia, obok elementów kalkulacyjnych, kwotę zaliczek.

Kalkulator pozwala zmienić formę opodatkowania (z liniowej na progresywną - według skali podatkowej na zasadach ogólnych) i oszacować wysokość obciążeń podatkowych w trakcie roku podatkowego i podatku rocznego.  

W przykładzie tabela pokazuje, że korzystniejsze jest, przy niskich dochodach, opodatkowanie według skali. Korzyść ta będzie tym większa, im bardziej dochody przedsiębiorcy w roku podatkowym przekroczą próg podatkowy (w 2020 roku - 85.528 zł). 

Zapamiętaj!

Z liniowej formy opodatkowania nie mogą skorzystać podatnicy, którzy uzyskają przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w danym roku podatkowym w ramach stosunku pracy.  

Możliwy jest zatem powrót w trakcie roku podatkowego z opodatkowania liniowego do zasad ogólnych - jeśli liniowe opodatkowanie okazałoby się niekorzystne, a podatnik będzie mógł taką usługę wyświadczyć.  

Podstawa prawna:

art. 26, art. 27 i nast., art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).