Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od podatku

Dodano: 1 stycznia 2021

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od podatku

 

 

Lp.

Rodzaj ulgi

Wysokość ulgi

1.

Ulga na dzieci

Wysokość odliczenia za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego wynosi:

  • 92,67 zł na pierwsze dziecko,
  • 92,67 zł na drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

 

Kwota maksymalnego odliczenia za 2021 r. wynosi:

-

1.112,04 zł - na pierwsze dziecko,

-

1.112,04 zł - na drugie dziecko,

-

2.000,04 zł - na trzecie dziecko,

-

2.700 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko.

 

Podatnikowi wychowującemu jedno dziecko odliczenie przysługuje, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym łącznie kwoty 112.000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko, do którego ma zastosowanie kwota dochodu w wysokości 112.000 zł.

(odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim - kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej).

Jeżeli podatnikowi zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi ma prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci, do wysokości przysługującej mu kwoty odliczenia. W tym celu należy dodatkowo wypełnić i złożyć PIT/UZ (część uzupełniającą zeznania podatkowego PIT-37 albo PIT-36).

Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką może otrzymać podatnik nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Ulga na dzieci przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

1) wykonywał władzę rodzicielską,

2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, o ile dziecko z nim zamieszkiwało,

3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Odliczenie przysługuje również podatnikom utrzymującym pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

2.

Ulga dla niektórych osób uzyskujących dochody za granicą

kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego (art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy) a kwotą podatku obliczonego od dochodów ze źródeł, o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją (art. 27 ust. 8 ustawy).  W 2021 r. nie więcej niż 1.360 zł (z zastrzeżeniem art. 27g ust. 5 ustawy o PIT).

3.

W ramach tzw. praw nabytych - ulga z tytułu systematycznego oszczędzania

30% poniesionych wydatków nie więcej niż 11.340 zł

4.

W ramach praw nabytych - ulga z tytułu zatrudnienia pomocy domowej

składki faktycznie opłacone przez podatnika, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych 

 

Podstawa prawna:
  • art. 27f, art. 27g ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.:. Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).