Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Dodano: 1 stycznia 2021

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

Podatnik, który nie prowadzi ksiąg, dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

 

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka
powierzchni upraw
lub rodzajów
produkcji

Norma
szacunkowa
dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

 

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m:

     
 

a) rośliny ozdobne

1 m2

13

15

 

b) pozostałe

1 m2

4

89

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

3

00

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

     
 

a) rośliny ozdobne

1 m2

9

80

 

b) pozostałe

1 m2

6

01

4

Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

64

5

Drób rzeźny - powyżej 100 szt.:

     
 

a) kurczęta

1 sztuka

 

18

 

b) gęsi

1 sztuka

1

47

 

c) kaczki

1 sztuka

 

39

 

d) indyki

1 sztuka

 

95

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

     
 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

74

 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

11

 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

06

 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

85

 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

16

37

 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

74

7

Wylęgarnie drobiu:

     
 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

b) gęsi

1 sztuka

 

10

 

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

d) indyki

1 sztuka

 

10

8

Zwierzęta futerkowe:

     
 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

51

83

 

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

22

79

 

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

17

63

 

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

26

94

 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

6

21

 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

6

21

9

Zwierzęta laboratoryjne:

     
 

a) szczury białe

1 sztuka

 

16

 

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki - produkcja kokonów

1 dm3

 

38

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

76

12

Uprawy roślin in vitro - powierzchnia półek

1 m2

225

55

13

Hodowla entomofagów - powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

187

93

14

Hodowla dżdżownic - powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

93

97

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

     
 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

375

85

 

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

78

97

 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

41

31

 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

47

00

 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

18

80

 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

7

53

 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

11

28

 

h) konie rzeźne

1 sztuka

563

80

 

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

451

07

 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

69

 

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

50

76

 

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

18

80

 

 

Podstawa prawna:
  • rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 25 listopada 2020 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2218).