Zastaw skarbowy

Dodano: 1 stycznia 2021

Zastaw skarbowy

W 2021 r. zastaw skarbowy można ustanowić na rzeczach ruchomych i zbywalnych prawach majątkowych, których wartość w dniu ustanowienia zastawu wynosi co najmniej 13.500 zł. Kwota ta jest określona w obwieszczeniu ministra finansów i podlega corocznej waloryzacji. 

Zastaw skarbowy przysługuje Skarbowi Państwa oraz jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania, a także z tytułu zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości.

Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.

Podstawa prawna:
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z 14 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 730).
wiper-pixel