Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dodano: 1 stycznia 2021

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot części podatku akcyzowego dotyczy podatku zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz CN 3826 00.

W przypadku nabycia tego rodzaju paliwa przez producenta rolnego przysługuje mu zwrot części akcyzy.

Producent rolny to właściciel gospodarstwa rolnego albo też posiadający do tego gospodarstwa inny tytuł prawny, który umożliwia faktyczne władanie tym gospodarstwem (np. dzierżawca) oraz posiadacz gospodarstwa rolnego, który prowadzi w nim faktyczną działalność rolniczą bez tytułu prawnego.

W 2021 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości:

1,00 zł na 1 litr oleju.

Producenci rolni, którzy chcą odzyskać część wydanych kwot na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinni zbierać faktury VAT. Wnioski w sprawie zwrotu  składa się do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy).

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

W terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

  • 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie


gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Podstawa prawna:
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 2435)