Poznaj 6 przypadków przywrócenia rejestracji VAT na wniosek podatnika

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 26 października 2020
91366fc246787195820cf5bb14a943a196e58a6d-xlarge

Poznaj 6 przypadków przywrócenia rejestracji VAT na wniosek podatnika

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT. Aby ponownie stać się podatnikiem VAT – w określonych przypadkach musi złożyć stosowny wniosek. Sprawdź, kiedy ma taki obowiązek.

W przypadkach określonych w art. 96 ust. 6 i 8, 9 i 9a ustawy o VAT naczelnicy urzędów skarbowych wykreślają podatników z rejestru podatników VAT. W większości z tych przypadków możliwe jest przywrócenie zarejestrowania podatnika bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Jednak w sześciu z tych przypadków konieczne jest złożenie przez podatnika wniosku.

Termin na złożenie wniosku

Wniosek ten – co bardzo istotne – musi zostać złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT. W przypadku późniejszego złożenia wniosku przywrócenie rejestracji nie jest w przypadkach, o których mowa, możliwe.

Niezbędne informacje i dokumenty

We wniosku, o którym mowa, podatnik musi udowodnić, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą. Dodatkowo w przypadku wykreślenia z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji konieczne jest – najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania – złożenie przez podatnika brakujących deklaracji.

Przypadek 1 - Podatnicy wykreśleni ze względu na nieistnienie

Na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli podatnik nie istnieje.

„(…) Podmiotem nieistniejącym jest podmiot gospodarczy, co do którego organ na podstawie czynności sprawdzających stwierdza, że mimo zarejestrowania jako podatnik VAT nie prowadzi on działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, co odnosi się w szczególności do przypadków, gdy w ogóle nie istnieje jako podmiot gospodarczy bądź stwarza jedynie formalne pozory prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy, podczas gdy faktycznie tej działalności nie prowadzi”.

Wyrok NSA z 25 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 1058/16

Nieskładanie deklaracji VAT

Przykład

W styczniu 2021 roku czynny podatnik VAT zostanie wykreślony z rejestru podatników VAT ze względu na niezłożenie deklaracji VAT-7 za 3 kolejne miesiące. Po trzech miesiącach od wykreślenia podatnik złoży wniosek o przywrócenie jego rejestracji bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Wniosek taki – ze względu na upływ dwumiesięcznego terminu od dnia wykreślenia z rejestru – nie zostanie przez naczelnika urzędu skarbowego uwzględniony.

Wykreślanie podatnika na tej podstawie następuje po przeprowadzeniu przez naczelnika urzędu skarbowego czynności sprawdzających i bez zawiadamiania o tym podatnika. W przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT ze względu na nieistnienie ustawodawca umożliwił przywrócenie rejestracji tych podatników bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunkiem tego jest złożenie przez wykreślonego podatnika – w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru – wniosku, w którym udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą (zob. art. 96 ust. 9h ustawy o VAT).

Przypadek 2 - Przywrócenie na wniosek podatnika wykreślonego ze względu na brak możliwości skontaktowania się

Na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem. Wystąpienie tej przesłanki wymaga podjęcia przez naczelnika prób (przynajmniej dwóch) skontaktowania się z podatnikiem lub jego pełnomocnikiem.

„(…) Brak możliwości kontaktu z podatnikiem. Przesłanka braku możliwości skontaktowania się z podatnikiem powinna być rozumiana w sposób zobiektywizowany, tzn. taki, że owa niemożność kontaktu z podatnikiem w realiach danej sprawy jest rzeczywiście niemożliwa, a podjęte i udokumentowane próby skontaktowania się z podatnikiem istniejących przeszkód nie przezwyciężyły. Nie jest natomiast możliwe wykreślenie podatnika z rejestru tylko z tego powodu, że kontakt ten jest utrudniony. Dopiero ustalenie, iż nie ma realnej możliwości skontaktowania się z podatnikiem, sprawia, że organ podatkowy zwolniony zostaje z konieczności powiadomienia podatnika o fakcie jego wykreślenia z rejestru”.

Wyrok WSA w Opolu z 12 września 2007 r., sygn. akt I SA/Op 214/07

Również w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT ze względu na brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem ustawodawca umożliwił przywrócenie rejestracji tych podatników bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunkiem tego jest złożenie przez wykreślonego podatnika – w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru – wniosku, w którym udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą (zob. art. 96 ust. 9h ustawy o VAT).

Przypadek 3 - Podatnicy wykreśleni ze względu na niezgodne z prawdą dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym

Na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 3 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą. I w tym przypadku ustawodawca umożliwił przywrócenie rejestracji wykreślonych podatników bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunkiem tego jest złożenie przez wykreślonego podatnika – w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru – wniosku, w którym udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą (zob. art. 96 ust. 9h ustawy o VAT).

Przypadek 4 - Podatnicy wykreśleni ze względu na niestawianie się na wezwania

Na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Użycie słowa „wezwanie” w liczbie mnogiej oznacza, że przesłanka ta jest spełniona, jeżeli podatnik albo jego pełnomocnik nie stawił się na wezwanie przynajmniej dwukrotnie. Należy przy tym uznać, że uwzględniane mogą być wyłącznie wezwania skutecznie doręczone podatnikowi albo jego pełnomocnikowi.

Także w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT ze względu na niestawianie się na wezwania ustawodawca umożliwił przywrócenie rejestracji tych podatników bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunkiem tego jest złożenie przez wykreślonego podatnika – w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru – wniosku, w którym udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą (zob. art. 96 ust. 9h ustawy o VAT).

Przypadek 5 - Podatnicy podlegający wykreśleniu ze względu na nieskładanie deklaracji VAT

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 ustawy o VAT wykreśleniu z urzędu z rejestru podatników VAT podlega także podatnik, który będąc obowiązanym do złożenia deklaracji VAT-7/VAT-7K nie złożył takich deklaracji za 3 kolejne miesiące lub kwartał. Inaczej niż w poprzednich przypadkach, naczelnicy urzędów skarbowych wykreślając podatników na tej podstawie obowiązani są zawiadomić o tym podatników. Również w przypadku wykreślenia podatników z rejestru podatników VAT ze względu na nieskładanie deklaracji VAT ustawodawca umożliwił przywrócenie rejestracji tych podatników bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

W tym celu spełnione muszą być łącznie dwa warunki, tj. konieczne jest:

1) złożenie przez wykreślonego podatnika – w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru – wniosku, w którym udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą,

2) złożenie najpóźniej wraz ze złożeniem wniosku o przywrócenie zarejestrowania brakujących deklaracji (zob. art. 96 ust. 9h ustawy o VAT).

Przypadek 6 - Podatnicy wykreśleni ze względu na składanie deklaracji „zerowych”

Na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT wykreśleniu z urzędu z rejestru podatników VAT podlega także podatnik, który składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje VAT-7/VAT-7K, w których nie wykazał sprzedaży, nabycia towarów lub usług ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia (czyli tzw. deklaracje „zerowe”). Także w tym przypadku obowiązkiem naczelników urzędów skarbowych jest zawiadomienie podatników o wykreśleniu. Podobnie jak poprzednio, także w tym przypadku ustawodawca umożliwił wykreślonym podatnikom przywrócenie rejestracji tych podatników bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Warunkiem tego jest złożenie przez wykreślonego podatnika – w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru – wniosku, w którym udowodni on, że prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą (zob. art. 96 ust. 9ha w zw. z art. 96 ust. 9h ustawy o VAT).


Zapamiętaj!

  • Podatnik może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT.
  • W większości przypadków możliwe jest przywrócenie zarejestrowania podatnika bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.
  • W 6 przypadkach w tym celu trzeba jednak złożyć stosowny wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.
  • Wniosek należy złożyć, jeśli wykreślenie nastąpiło z jednego z następujących powodów: nieistnienie, brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem, niezgodne z prawdą dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym, niestawianie się na wezwania, nieskładanie deklaracji VAT bądź składanie deklaracji „zerowych”.
  • Podatnik może zostać wykreślony z rejestru podatników VAT.
  • W większości przypadków możliwe jest przywrócenie zarejestrowania podatnika bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.
  • W 6 przypadkach w tym celu trzeba jednak złożyć stosowny wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT.
  • Wniosek należy złożyć, jeśli wykreślenie nastąpiło z jednego z następujących powodów: nieistnienie, brak możliwości skontaktowania się z podatnikiem, niezgodne z prawdą dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym, niestawianie się na wezwania, nieskładanie deklaracji VAT bądź składanie deklaracji „zerowych”.
Podstawa prawna:
  • Art. 96 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.