Sprawdź, kiedy masz do czynienia z usługą kompleksową organizacji eventu

Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

Dodano: 18 maja 2020
konferencja, szkolenie

Sprawdź, kiedy masz do czynienia z usługą kompleksową organizacji eventu

Problem:Firma zajmująca się organizacją imprez zorganizowała imprezę w Polsce dla firmy austriackiej. Klient chce, aby na fakturze nie pisać „organizacja pikniku”, tylko „wynajem sali i usługi kateringowe”, „oprawa muzyczna”, „animacje” oraz pozostałe usługi takie jak serwis medyczny, toalety i wynagrodzenie agencji. Jak mam wystawić fakturę – na jakiej stawce VAT i z jakimi adnotacjami? Obie firmy są czynnymi unijnymi podatnikami VAT.

Rozwiązanie:Analizując opisany stan faktyczny,, należy się zastanowić nad tym, czy nie należy uznać (niezależnie od tego, jak podatnik opisze i podzieli kwoty na fakturze), że mamy do czynienia z usługą kompleksową, którą jest zorganizowanie imprezy (pikniku) na terytorium Polski. Organizacja tego eventu obejmowała zapewnienie i wynajem miejsca, kateringu, obsługi, serwisu medycznego, toalet, animacji etc.

Podkreślić należy, że każde świadczenie do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne, jednak w sytuacji, gdy jedna usługa obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia kilka świadczeń, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej części składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze, do których stosuje się te same zasady opodatkowania co do usługi zasadniczej.

Natomiast aby móc wskazać, że dana usługa jest usługą złożoną (kompleksową), powinna składać się ona z różnych świadczeń, których realizacja prowadzi jednak do jednego celu. Na usługę złożoną składa się więc kombinacja różnych czynności prowadzących do realizacji określonego celu – do wykonania świadczenia głównego, na które składają się różne świadczenia pomocnicze.

Usługę należy uznać za pomocniczą, jeśli nie stanowi ona celu samego w sobie, lecz jest środkiem do pełnego zrealizowania lub wykorzystania usługi zasadniczej. Pojedyncza usługa traktowana jest zatem jak element usługi kompleksowej wówczas, jeżeli cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną oraz nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez usługi pomocniczej.

Zakaz dzielenia usług kompleksowych

Zatem z ekonomicznego punktu widzenia usługi nie powinny być dzielone do celów podatkowych wówczas, gdy tworzyć będą jedną usługę kompleksową, obejmującą kilka świadczeń pomocniczych. Jeżeli jednak w skład świadczonej usługi wchodzić będą czynności, które nie służą wyłącznie wykonaniu czynności głównej, zasadniczej, lecz mogą mieć również charakter samoistny, to wówczas nie ma podstaw do traktowania ich jako elementu usługi kompleksowej.

Zagadnienie to było przedmiotem wielu orzeczeń wydawanych zarówno przez TSUE, jak i sądy administracyjne (wyroki TSUE, które zapadły w sprawach o sygn. akt C-111/05 Aktiebolaget NN v. Skatteverket i C-41/04 Levob Verzekeringen BV i OV Bank NV, z których jednoznacznie wynika, że w sytuacji gdy „(…) Dwa lub więcej niż dwa świadczenia (czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie dla celów podatku od wartości dodanej”.

Dodatkowo w przypadku usług o charakterze złożonym o wysokości stawki podatku decyduje to, czy w danych okolicznościach mamy do czynienia z jedną usługą złożoną, czy też z szeregiem jednostkowych usług. Ocena tej okoliczności powinna odbywać się więc w oparciu o to, czy dokonywane czynności (świadczenia) wykazują ze sobą tak ścisłe powiązanie, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter.

Ważne wnioski dotyczące rozliczania usług złożonych

Odnosząc się do kompleksowości, należy mieć na względzie przede wszystkim orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Reasumując, z treści powyższych orzeczeń wynikają następujące wnioski:

1. Za zasadę przewodnią należy przyjąć, że każde świadczenie powinno być uznane za odrębne i niezależne i tylko w pewnych okolicznościach odrębne świadczenia można uznać za jednolitą czynność.

2. W przypadku gdy wykonywana czynność stanowi dla klienta całość, nie należy jej rozbijać na poszczególne elementy składowe, lecz traktować jako jedno świadczenie, zgodnie z elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. Jeżeli więc wykonywanych jest więcej czynności, a są one ze sobą ściśle powiązane oraz stanowią całość pod względem ekonomicznym i gospodarczym, to do potrzeb VAT należy potraktować je jako jedną czynność opodatkowaną.

W przypadku gdy wykonana usługa stanowi jedno świadczenie w aspekcie gospodarczym, w ramach którego jeden z elementów stanowi świadczenie główne/zasadnicze, a inny pomocnicze/uboczne, to usługę należy uznać za usługę pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeżeli nie stanowi ona dla klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Odrębna kalkulacja wynagrodzenia za poszczególne czynności składające się na kompleksową usługę nie uzasadnia podziału takiej usługi na potrzeby opodatkowania. Podobnie sposób fakturowania nie ma wpływu na reżim opodatkowania usług kompleksowych. Kryterium odrębności często stosowane w kontekście świadczeń złożonych opiera się na weryfikacji, czy poszczególne świadczenia mogą występować w obrocie gospodarczym niezależnie i czy mogą być wykonane przez dowolny inny podmiot.

Miejsce świadczenia usługi organizacji eventu

Przy założeniu, że mówimy o usłudze kompleksowej, która odbyła się na terytorium Polski, do czynienia będziemy mieć z organizacją swoistej imprezy rozrywkowej. Jak wskazuje art. 28g ustawy VAT, miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Usługa będzie więc podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium Polski i objęta zostanie stawką podstawową, tj. 23%.

Podstawa prawna:
  • Art. 5, art. 8, art. 19a, art. 29a, art. 28g ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Patrycja Kubiesa
Patrycja Kubiesa

Autor: Patrycja Kubiesa

doradca podatkowy
wiper-pixel