Zobacz, kto może wybrać kasowe rozliczanie VAT

Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Dodano: 18 maja 2020
załamana kobieta w tle wykresy

Zobacz, kto może wybrać kasowe rozliczanie VAT

Problem:Czy podatnik (ryczałt + VAT) świadczący usługi remontowo-budowlane (kwota miesięcznie przekracza 100.000 zł.), składający miesięczne deklaracje VAT-7, może wybrać metodę kasową?

Rozwiązanie:Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o VAT mały podatnik może wybrać metodę rozliczeń polegającą na tym, że obowiązek podatkowy w odniesieniu do dokonywanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług powstaje:

1) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

2) z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1 – po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosował tę metodę, zwaną dalej „metodą kasową”; otrzymanie zapłaty w części powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Przepis art. 21 ust. 1 ustawy o VAT stosuje się do czynności wykonanych w okresie, w którym podatnik stosuje metodę kasową (art. 21 ust. 2 ustawy o VAT). Przez małego podatnika – stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT – rozumie się przez to podatnika podatku od towarów i usług:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Jeśli podatnik poza świadczeniem usług remontowo-budowlanych nie prowadzi przedsiębiorstwa maklerskiego, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – status małego podatnika ustala się u niego na podstawie art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT.

Posiada on zatem status małego podatnika, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, tj. na dzień 1 października 2019 r., wyniósł 4 zł 37 gr. Zatem w 2020 roku małym podatnikiem w rozumieniu art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT jest podatnik, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2019 roku 5.248.000 zł.

Mały podatnik może zrezygnować z metody kasowej, nie wcześniej jednak niż po upływie 12 miesięcy, w trakcie których rozliczał się tą metodą, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do końca kwartału, w którym stosował tę metodę (art. 21 ust. 3 ustawy o VAT). Mały podatnik traci prawo do rozliczania podatku metodą kasową, począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczył kwotę określoną w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT (art. 21 ust. 4 ustawy o VAT). Skoro przychody w 2020 roku miesięcznie wynoszą ok 100.000 zł, to na dzień dzisiejszy z tytułu obrotów za 2020 rok podatnik nie utracił prawa do rozliczenia metodą kasową.

Zapamiętaj!

W myśl art. 21 ust. 6 ustawy o VAT przepis art. 21 ust. 1 ustawy o VAT:

1) nie narusza przepisów art. 19a ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o VAT;

2) nie ma zastosowania do:

a) dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w art. 8a ust. 1 i 3 ustawy o VAT,

b) dostawy towarów, o której mowa w art. 20 ust. 1–4 i art. 20a ustawy o VAT.

Deklaracje podatkowe

Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy o VAT, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne (tj. VAT-7) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (…) 9zob. art. 99 ust. 1 ustawy o VAT).

Zapamiętaj!

Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne (tj. VAT-7K) w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (zob. art. 99 ust. 2 ustawy o VAT).

Opcjonalne stosowanie metody kasowej

Mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe (VAT-7K) po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa (zob. art. 99 ust. 3 ustawy o VAT). Jednakże na podstawie art. 99 ust. 3a ustawy o VAT deklaracji VAT-7K nie stosuje się do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy, począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja, lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł

W myśl art. 99 ust. 3b ustawy o VAT za dostawę towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, nie uznaje się dostawy towarów, o których mowa w poz. 92 tego załącznika, jeżeli:

1) dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów;

2) dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

Przekroczenie limitu przychodów

Może zatem okazać się, że pomimo iż podatnik może rozliczać się metodą kasową (ewentualnie), to będzie składał deklarację VAT-7. W przypadku gdy łączna wartość dostaw towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, bez kwoty podatku przekroczyła kwotę limitu – podatnicy są obowiązani do składania deklaracji podatkowych za okresy miesięczne, począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału; w przypadku gdy przekroczenie kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału,

2) następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Ponowne rozliczanie VAT metodą kasową

Podatnicy, o których mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o VAT, mogą ponownie składać deklaracje podatkowe za okresy miesięczne, nie wcześniej jednak niż po upływie 4 kwartałów, za które składali deklaracje kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji (art. 99 ust. 4 ustawy o VAT).

W myśl art. 99 ust. 5 ustawy o VAT mali podatnicy, u których wartość sprzedaży przekroczyła kwotę określoną w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT, składają deklaracje podatkowe za okresy miesięczne (tj. VAT-7), począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

1) w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, a w przypadku, gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału jest składana w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;

2) następującego po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę – jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Przepis art. 99 ust. 5 ustawy o VAT stosuje się odpowiednio do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do rozliczania się metodą kasową (art. 99 ust. 6 ustawy o VAT).

Podstawa prawna:
  • Art. 2 pkt 25, art. 99 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Marcin Szymankiewicz
Marcin Szymankiewicz

Autor: Marcin Szymankiewicz

Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji (książki i artykuły) z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni ekspert Portalu FK.