Dodatkowy urlop macierzyński

Dodano: 1 stycznia 2014

Dodatkowy urlop macierzyński

Bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

  1. do 6 tygodni - w przypadku, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  2. do 8 tygodni - w przypadkach urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany:

  • pracownicy matce dziecka zgodnie z art. 1791 Kodeksu pracy, czyli na podstawie jej wniosku złożonego nie później niż 14 dni po porodzie (wniosek ten jest o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a po tym urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze), za dodatkowy urlop macierzyński udzielony w tym trybie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku,
  • w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, zgodnie z art. 1821 Kodeksu pracy, jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających bezpośrednio jedna po drugiej - w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Za dodatkowy urlop macierzyński udzielony w tym trybie przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o dodatkowy urlop macierzyński, bez względu na tryb, w jakim o niego wystąpiono.

Pracownica albo pracownik korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.