Przedsiębiorcy nie otrzymają wcześniej nadpłaty z PIT za 2020 rok

Dodano: 17 lutego 2021
monety jako na szachownicy

Przedsiębiorcy nie otrzymają wcześniej nadpłaty z PIT za 2020 rok

Ministerstwo finansów nie wprowadzi w najbliższym czasie specjalnych rozwiązań ustawowych, dzięki którym przedsiębiorcy poszkodowani przez COVID-19 mogliby wcześniej otrzymać zwrot nadpłat z zeznań PIT za 2020 rok. Tak wynika z niedawnej odpowiedzi resortu na interpelację poselską. 

 

 

Z obowiązujących przepisów wynika, że zeznania PIT podatnicy składają w terminie od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym. Stanowi o tym art. 45 ust. 1 ustawy o PIT i art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przy czym termin do zwrotu przez urząd skarbowy wynikającej z takiego zeznania nadpłaty wynosi 3 miesiące w przypadku dokumentów papierowych i 45 dni w przypadku elektronicznych.

W obliczu trudności finansowych spowodowanych przez pandemię COVID-19 wielu przedsiębiorców liczyło na to, że wcześniejsze złożenie zeznania PIT za 2020 rok, tj. przed 15 lutego br. – pozwoli im także na odpowiednio wczesne odzyskanie nadpłaty podatku wynikającej z takiego rozliczenia. Niestety, wobec powyższych zapisów stawowych, termin do zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania za ubiegły rok będzie biegł dopiero od 15 lutego, nawet jeśli przedsiębiorca złożył zeznanie wcześniej. Takie wnioski nasuwają się również z odpowiedzi ministerstwa finansów z 28 styczna 2021 r. na interpelację poselską nr 17972. Co więcej, we wspomnianym piśmie MF zasugerowało, że nie przewiduje wprowadzenia zmian legislacyjnych, które zapewniłyby przedsiębiorcom szybsze odzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku. Według resortu finansów takie zmiany byłyby nieuzasadnione, ponieważ skrócenie obecnie obowiązujących terminów ustawowych mogłoby generować ryzyko ewentualnych nadużyć nawet w normalnych okolicznościach. Pozbawiłoby to bowiem naczelników urzędów skarbowych, w uzasadnionych przypadkach, niezbędnego czasu na weryfikację rozliczenia podatnika. Ponadto w przypadku braku wątpliwości co do zasadności zwrotu podatku wynikającego z rozliczenia rocznego, naczelnicy mogą dokonywać i dokonują zwrotów również przed upływem maksymalnego terminu tj. 3 miesięcy w przypadku zeznań papierowych i 45 dni w przypadku elektronicznych.

Podstawa prawna:
  • art. 45 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.),
  • art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1905 ze zm.),
  • art. 77 § 1 pkt 5 i 5a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.).
Autor:  Mariusz Olech