Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej - wzór

Umowa o indywidualnej odpowiedzialności materialnej - wzór

Pracodawca powierzając pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się powinien zawrzeć z pracownikiem umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron związane z tym powierzeniem. Pracownik ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za powstałą w mieniu szkodę. Tutaj znajdziesz wzór umowy o indywidualnej odpowiedzialności materialnej.

Podstawa prawna:
  • art. 124 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu (Dz.U. z 1996 r. nr 143, poz. 662 ze zm.),
  • § 6 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.).