Kalkulator urlopu wypoczynkowego dla osób młodocianych

Dodano: 1 stycznia 2021

Zatrudniając pracownika młodocianego, trzeba pamiętać, że obowiązują tu inne zasady rozliczania urlopu pracownika młodocianego, inaczej ustala się też  wymiar urlopu pracownika młodocianego.  Skorzystaj z tego kalkulatora i oblicz urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego. 


1.    Do czego służy kalkulator urlopu wypoczynkowego dla pracownika młodocianego

Kodeks pracy zezwala na zatrudnianie pracowników niepełnoletnich, zwanych młodocianymi, tylko po ukończeniu 15 roku życia oraz po ukończeniu szkoły podstawowej.

Zapamiętaj!

Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, ponadto młodociani mogą być jeszcze zatrudniani przy pracach lekkich.

Niezależnie od wykonywanej pracy młodociany pracownik ma obowiązek dokształcania się; zatrudnienie nie tylko nie zwalnia go z tego obowiązku, ale wręcz nakazuje mu uczęszczać do szkoły albo kształcić się w miejscu pracy.

Zaniedbywanie obowiązków szkolnych jest zresztą jedną z przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi młodocianemu.

Skorzystaj ze wskaźnika:

W szczególności pracownik młodociany jest obowiązany:
- do dokształcania się w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej, jeżeli szkoły takiej nie ukończył, albo
–  do dokształcania się w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub w formach pozaszkolnych - jeżeli ukończył już szkołę podstawową.

Nabycie urlopu pracownika młodocianego

Rzutuje to także na uprawnienia urlopowe młodocianego. Urlop wypoczynkowy pracownika młodocianego jest inaczej rozliczany, inaczej też są ustalane wymiary urlopowe (młodszy młodociany ma dłuższy wymiar urlopu: 26 dni, młodociany w roku, w którym ukończy 18 lat ma prawo jedynie do 20 dni urlopu).

Urlopy udzielone mają być w okresie ferii (wakacji) szkolnych – także w wypadku młodocianego, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu (w takim wypadku urlop udzielany jest zaliczkowo). Nabycie prawa do pierwszego urlopu znacznie różni się od aktualnych zasad kodeksowych dla pełnoletnich pracowników.

Zapamiętaj!

Młodociany uzyskuje z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych, a z upływem roku pracy młodociany – prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych.

Urlop, tak samo jak i w przypadku pracowników pełnoletnich, udzielany jest wyłącznie na dni robocze. Przysługuje za to wynagrodzenie urlopowe na zasadach ogólnych.


2.    Wprowadzanie danych w kalkulatorze urlopu pracownika młodocianego

Data urodzenia

Zatrudnienie młodocianego może nastąpić po ukończeniu przez niego 15 lat. Wcześniejsze zatrudnianie osób niepełnoletnich jest co do zasady niedopuszczalne prawnie (wyjątek stanowi zatrudnienie, o którym mowa w art. 304[5] Kodeksu pracy, tj. na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy; nie jest to jednak zatrudnienie młodocianego pracownika na zasadach opisanych wcześniej).

Zatrudnienie 1, 2, 3

Wpisać należy kolejne okresy zatrudnienia osoby młodocianej do 18 roku życia.

Wyniki kalkulatora urlopu pracowników młodocianch

Kalkulator oblicza następujące dane:
–    przysługujący wymiar urlopu na dany dzień (można go wpisać w odrębnym oknie, w razie braku wpisu, kalkulator przyjmuje domyślną datę bieżącą)
–    staż pracy zaliczany do urlopu (sumujący wszystkie wcześniejsze okresy zatrudnienia z rozbiciem na lata, miesiące i dni).

 

Podstawa prawna:

art. 205 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320).

wiper-pixel