Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone - wzór

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone - wzór

Pracownikom, którym powierzono mienie z obowiązkiem wyliczenia się mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność za to mienie. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o współodpowiedzialności materialnej, zawarta na piśmie przez pracowników z pracodawcą. Tutaj znajdziesz gotowy wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone.

Podstawa prawna:
  • art. 125 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
  • § 2 rozporządzenie Rady Ministrów z 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie (Dz.U. z 1996 r. nr 143, poz. 663 ze zm.),
  • § 6 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 286 ze zm.).